چینش Area در OSPF با IS-IS شباهت ها و تفاوت هایی دارد. هر دو از یک ساختار سلسه مراتبی تبعیت می کنند. در OSPF هر Area نرمال به backbone Area متصل می شود و Area های نرمال از طریق backbone Area با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

در ISIS، Area ها حتما باید از طریق یک مسیر backbone به یکدیگر متصل شوند. در OSPF، روتر مرز بین Area ها را تعیین می کند اما در ISIS، لینک، مرز Area ها را تعیین می کند. در OSPF به روترهای داخلی Area های نرمال روترهای Internal می گوییم در ISIS روترهای داخلی Area را روترهای L1 یا Level1 می نامیم. در OSPF به روترهای backbone Area روترهای backbone اما در ISIS به روترهای مسیر backbone روترهای L2 یا Level2 می گوییم. در OSPF مرز Area های نرمال با Area مرکزی روتر ABR است در ISIS به روتر هایی که از یک سمت به روترهای L1 و از سمتی دیگر به مسیر backbone یا روترهای L2 متصل هستند، روتر L1/L2 می گوییم.

دو شکل زیر بیانگر تفاوت های چینش Area در OSPF و ISIS است. شکل به روشنی بیانگر این موضوع است که در ISIS روترهای L2 مسیر backbone را تشکیل می دهند و همه Area ها از مسیر backbone به یکدیگر متصل هستند. همچنین مشاهده می کنید که مرز بین Area ها در ISIS لینک است نه روتر. در ISIS هر روتر دقیقا در یک Area قرار دارد برخلاف OSPF که روترها مرزی همزمان در چندین Area قرار می گیرند.

مقایسه چینش Area در ISIS با OSPF

مقایسه چینش Area در ISIS با OSPF

حتما این سوال برای شما ایجاد می شود که آیا این چینش Area مزیتی نیز ایجاد می کند؟ پاسخ به این سوال مطمئنا مثبت است. در ISIS نه تنها گسترش Area بسیار ساده تر است، بلکه امکان ارتباط مستقیم بین Area ها از طریق مسیر backbone وجود دارد. در ISIS چنانچه ما بین دو Area لینک های مستقیمی وجود داشته باشد با اضافه کردن روترهای دو سر لینک به مسیر backbone امکان ارسال ترافیک روی آن لینک وجود خواهد داشت. به این ترتیب در ISIS ترافیک به شیوه بهینه تری در زیرساخت شبکه جابجا می شود و این یکی از نیازهای اساسی همه ISP ها محسوب می شود و یکی از دلایل مهمی است که ISP ها ترجیح می دهند از ISIS به جای OSPF استفاده کنند. در OSPF اگر لینک مستقیمی بین دو Area وجود داشته باشد به راحتی نمی توان ترافیک بین دو Area را از آن لینک عبور داد و باید تمهیدات خاصی مانند virtual link بکار گرفته شود تا ترافیک مستقیما بین Area ها جابجا شود.

شکل زیر نمونه ای از چینش Area در ISIS را نشان می دهد که در آن ارتباط مستقیم ما بین دو Area 3 و Area 4 وجود دارد. برای ارتباط مستقیم بین دو Area کافی است تا روترهای دو سر لینک در مسیر backbone قرار بگیرند.

ISIS backbone

امکان ارتباط مستقیم دو Area در ISIS از طریق مسیر backbone

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید