در شبکه های امروزی انواع سرویس ها به صورت همزمان ارائه می گردد. به عنوان مثال سرویس های IPV4، IPV6 و Multicast در یک شبکه به صورت همزمان ارائه می گردد. در عین حال ممکن است توپولوژی هر یک از سرویس ها با دیگری متفاوت باشد. به عنوان مثال وقتی که بخشی از روترهای شبکه IPV6 را پشتیبانی نمی کنند

و یا وقتی علاقه مندیم ترافیک های مالتی کست صرفا از مسیرهای خاصی در شبکه عبور داده شوند و در بخشی از شبکه نیز سرویس مالتی کست اجازه عبورنداشته باشند. در این مثال ها علی رغم اینکه هر سه سرویس در یک شبکه مشترک فعال هستند اما توپولوژی هر یک با دیگری متفاوت است.

همانطور که می دانید پروسه SPF روی توپولوژی اجرا می شود و سپس بهترین مسیر استخراج می گردد. به صورت پیش فرض ISIS در حالت Single Topology قرار دارد. بدین معنی که مثلا برای توپولوژی IPV6 پروسه SPF مجزا اجرا نمی گردد. بنابراین اگر توپولوژی IPV6 با IPV4 متفاوت باشد، آنگاه مسیریابی در IPV6 با مشکلاتی مواجه خواهد شد زیرا بهترین مسیرها بر اساس توپولوژی IPV4 محاسبه و انتخاب شده اند.

یادآوری می شود که در پروتکل OSPF همسایگی IPV4 و IPV6 به صورت مجزا ایجاد می شود، همچنین دیتابیس هر یک از آنها جدا از دیگری نگهداری می شود و پروسه SPF نیز به صورت جداگانه برای IPV4 و IPV6 اجرا می گردد. اما در پروتکل ISIS پیش فرض چنین نیست و فرض می شود که دو پروتکل IPV4 و IPV6 از توپولوژی یکسانی برخوردار هستند و بنابراین از همسایگی، دیتابیس و پروسه SPF یکسان استفاده می گردد.

اما نگران نباشید. ISIS هم این قابلیت را دارد. چنانچه توپولوژی شبکه IPV4 با IPV6 متفاوت باشد، می توانید از قابلیت Multi Topology در ISIS استفاده کنید. با این ویژگی دیگر ضرورتی ندارد تا هر دو IPV4 و IPV6 از توپولوژی یکسانی برخوردار باشند. در این مد ISIS بهتر و کاراتر از OSPF عمل می کند. زیرا حتی در چنین شرایطی همسایگی و دیتابیس مجزایی برای IPV4 و IPV6 ایجاد نمی گردد بلکه بسته های Hello و LSP ها، با اضافه کردن برچسبی، قابلیت IPV4 و IPV6 بودن هر اینترفیس را اعلام می کنند و بنابراین علی رغم اینکه IPV4 و IPV6 از دیتابیس مشترکی استفاده می کنند هر روتر می داند که هر یک از لینک های شبکه از کدام یک از آدرس ها پشتیبانی می کنند. بدیهی است که در چنین شرایطی پروسه SPF مجزا برای دو توپولوژی IPV4 و IPV6 اجرا می گردد و همچنین برای هر یک جدول مسیریابی مستقلی ایجاد می گردد.

در سناریوی زیر نشان داده شده است چنانچه روی لینکی که توپولوژی مشترکی بین IPV4 و IPV6 نیست همسایگی ایجاد نخواهد شد. زیرا هر یک از روترهای لینک قابلیت IPV4 و یا IPV6 را روی بسته Hello ارسال می کند و چنانجه قابلیت ها بین طرفین یکسان نباشد، همسایگی ایجاد نخواهد شد. خروجی دستور debug is adj-packets ethernet 0/0 دلیل عدم ایجاد همسایگی را فعال نبودن IPV6 روی لینک خودش می داند که با Hello دریافتی مطابقت ندارد.

ISIS Single1

اجرای ISIS Single Topology روی شبکه با چندین توپولوژی

!!! IOU1

router isis

 net 49.0001.0000.0000.0001.00

 is-type level-1

!

interface Ethernet0/0

 ip router isis

 ipv6 router isis

!

!!! IOU2

router isis

 net 49.0001.0000.0000.0002.00

 is-type level-1

!

interface Ethernet0/0

 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

 ip router isis

!

!

IOU2#debug is adj-packets ethernet 0/0

IS-IS Adjacency related packets debugging is on, null

IOU2#

*Nov 16 06:54:31.035: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Ethernet0/0, length 1497

*Nov 16 06:54:31.567: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from aabb.cc00.0100 (Ethernet0/0), ci                                                      r type L1, cir id 0000.0000.0001.01, length 1497

*Nov 16 06:54:31.567: ISIS-Adj: No usable IPv6 linklocal addresses in LAN IIH fr                                                      om Ethernet0/0

!

IOU1#sh isis neighbors

System Id      Type Interface   IP Address      State Holdtime Circuit Id

 

عدم ایجاد همسایگی ISIS روی لینک با روترهای با قابلیت های (توپولوزی های) متفاوت

شکل زیر سناریویی را نشان می دهد که در آن IPv6 و IPV4 توپولوژی های مختلفی دارند. بین دو روتر IOU2 و IOU3 صرفا با از نوع IPV4 آدرس دهی شده است اما بقیه لینک ها هم با IPV4 و هم با IPV6 آدرس دهی شده اند. در حالت پیش فرض ISIS در حالت Single Topology فعال است و در این حالت آدرس های IPV4 و IPV6 صرفا به عنوان دو TLV با نام های IPV4 TLV Reachability و IPV6 TLV Reachability در داخل LSP ها ارسال می گردد بدون آنکه یکپارچگی توپولوژی IPV4 و IPV6 مورد بررسی قرار گیرد.

 ISIS Single2

اجرای Single Topology ISIS روی شبکه با بیش از یک توپولوژی

همانطور که در خروجی دستورات sh isis neighbors و sh isis topology مشاهده می کنید، همه همسایگی ها بدون هیچ مشکلی ایجاد شده است بدون آنکه به مغایرت توپولوژی IPV6 با IPV4 توجهی شود.

IOU3#sh isis neighbors

System Id      Type Interface   IP Address      State Holdtime Circuit Id

IOU2           L1L2 Se2/0       10.2.3.2        UP    26       01

IOU4           L1L2 Se2/1       10.3.4.4        UP    20       00

IOU3#

IOU3#

IOU3#

IOU3#sh isis topology

IS-IS TID 0 paths to level-1 routers

System Id            Metric     Next-Hop             Interface   SNPA

IOU1                 20         IOU2                 Se2/0       *HDLC*

IOU2                 10         IOU2                 Se2/0       *HDLC*

IOU3                 --

IOU4                 10         IOU4                 Se2/1       *HDLC*

IS-IS TID 0 paths to level-2 routers

System Id            Metric     Next-Hop             Interface   SNPA

IOU1                 20         IOU2                 Se2/0       *HDLC*

IOU2                 10         IOU2                 Se2/0       *HDLC*

IOU3                 --

IOU4                 10         IOU4                 Se2/1       *HDLC*

ایجاد همسایگی در شبکه با چندین توپولوژی مختلف که از Single ISIS Topology استفاده می کند

در چنین شرایطی روتر IOU4 مسیر رسیدن به شبکه های IPV6 متصل به روتر IOU1 را یاد می گیرد. این در حالی است که ارتباط با چنین آدرسی امکان پذیر نخواهد بود زیرا بخشی از مسیر شبکه صرفا ترافیک های IPV4 را عبور می دهد. مجددا تاکید می شود در ISIS این آدرس ها بدون توجه به مغایرت توپولوژی IPV4 و IPV6 و بر مبنای توپولوژی IPV4 منتقل شده است و آدرس های IPV6 صرفا به عنوان برگ های توپولوژی دیده شده است که از طریق TLV منتقل شده اند.

IOU4#sh ipv6 route

!!! بخشی از خروجی  حذف شده است

I1  2001:1:1:2::/64 [115/30]

     via FE80::A8BB:CCFF:FE00:300, Serial2/0

C   2001:1:3:4::/64 [0/0]

     via Serial2/0, directly connected

L   2001:1:3:4::4/128 [0/0]

     via Serial2/0, receive

I1  2001:A:A:A::1/128 [115/40]

     via FE80::A8BB:CCFF:FE00:300, Serial2/0

I1  2001:A:A:A::2/128 [115/30]

     via FE80::A8BB:CCFF:FE00:300, Serial2/0

I1  2001:A:A:A::3/128 [115/20]

     via FE80::A8BB:CCFF:FE00:300, Serial2/0

LC  2001:A:A:A::4/128 [0/0]

     via Loopback0, receive

L   FF00::/8 [0/0]

     via Null0, receive

IOU4#ping  ipv6 2001:A:A:A::1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:A:A:A::1, timeout is 2 seconds:

TTTTT

Success rate is 0 percent (0/5)

مسیریابی اشتباه ناشی از اجرای Single Topology ISIS در شبکه ای با چندین توپولوژی مختلف

بدیهی است که برای رفع این مشکل باید Multiple Topology ISIS در این شبکه فعال گردد که در این صورت ISIS دو توپولوژی مختلف یکی برای IPV4 و دیگری برای IPV6 ایجاد می کند. برای فعال کردن Multiple topology ایجاد دو دستور در همه روترها نیاز است. اول آنکه نوع متریک به wide تغییر یابد زیرا TLV هایی که اطلاعات IPV6 را منتقل می کنند صرفا از این نوع متریک استفاده می کنند. دوم آنکه باید Multiple Topology را روی همه روترها فعال نماییم. 

!!! All Routers

router isis

 metric-style wide transition

 address-family ipv6

  multi-topology transition

چگونگی فعال سازی Multiple Topology

در ذیل دیده می شود که بعد از فعال کردن Multiple Topology دو توپولوژی مختلف برای IPv4 و IPV6 ایجاد می گردد. در چنین شرایطی خروجی جدول توپولوزی نشان می دهد که روتر IOU3 صرفا برای رسیدن به شبکه های IPV6 متصل به روتر IPU4 می تواند مسیر ایجاد کند و مسیری برای رسیدن به شبکه های IPV6 متصل به روتر های IOU1 و IOU2 در اختیار ندارد.

IOU3#sh isis topology

IS-IS TID 0 paths to level-1 routers

System Id            Metric     Next-Hop             Interface   SNPA

IOU1                 20         IOU2                 Se2/0       *HDLC*

IOU2                 10         IOU2                 Se2/0       *HDLC*

IOU3                 --

IOU4                 10         IOU4                 Se2/1       *HDLC*

IS-IS TID 0 paths to level-2 routers

System Id            Metric     Next-Hop             Interface   SNPA

IOU1                 20         IOU2                 Se2/0       *HDLC*

IOU2                 10         IOU2                 Se2/0       *HDLC*

IOU3                 --

IOU4                 10         IOU4                 Se2/1       *HDLC*

IOU3#

IOU3#sh isis ipv6 topology

IS-IS TID 2 paths to level-1 routers

System Id            Metric     Next-Hop             Interface   SNPA

IOU1                 **

IOU2                 **

IOU3                 --

IOU4                 10         IOU4                 Se2/1       *HDLC*

IS-IS TID 2 paths to level-2 routers

System Id            Metric     Next-Hop             Interface   SNPA

IOU1                 **

IOU2                 **

IOU3                 --

IOU4                 10         IOU4                 Se2/1       *HDLC*

ایجاد دو توپولوژی مختلف برای IPV4 و IPV6 در حالت Multiple Topology

نکته دیگری که در این خصوص باید به آن توجه شود اینکه همه روترهای شبکه باید در مد Single Topology و یا Multi Topology قرار داشته باشند. چنانچه بعضی از روتر های شبکه در مد Single و بعضی دیگر در مد Multi قرار داشته باشند، در این صورت روترهای Multi قابلیت روترهای Single در IPV6 را تشخیص نمی دهند که نتیجه آن عدم مسیریابی صحیح ترافیک های IPV6 خواهد شد. حال یک سوال پیش می آید. اینکه برای تغییر ISIS از مد Single به Multi ناچار هستیم به مرور روترها را از مد Single به Multi تغییر دهیم. در چنین شرایطی بعضی از روترها در مد Single و بعضی دیگر در مد Multi قرار دارند که منجر به مسیریابی اشتباه خواهد شد. برای رفع مشکل می توان از Multitopology Transition استفاده نمود (که البته در پیکربندی Multi Topology نیز نشان داده شده است). در این حالت روتر هر دو TLV مربوط به Single Topology و Multi Topolgy را در LSP های ارسالی مربوط به آدرس های IPV6 قرار می دهد. وقتی همه روترهای ISIS به مد Multitopology Transition تغییر داده شده اند، می توانید کلمه Transition را حذف نموده تا روترها در مد Multitopology عمل نماید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید