در شیوه اول روی روترهای مرزی به ازاء هر پروتکل یک access-list نوشته شده است که شبکه های مربوط به آن پروتکل در آن انتخاب شده اند. سپس یک route-map به نام OSPF-RIP برای redistribution از OSPF به RIP و یک route-map نیز به نام RIP-OSPF برای redistribution از RIP به OSPF نوشته شده است.

در هر یک از route-map های نوشته شده، rule اول deny و rule دوم permit است. در rule اول اجازه نمی دهیم مسیرهای مربوط به یک پروتکل وارد همان پروتکل شود و در rule دوم بقیه مسیرها را وارد پروتکل مقصد می کنیم.

ابتدا چگونگی پیاده سازی سناریو در ذیل نشان داده شده است. سپس با اجرای دستور debug ip rip روی روتر RIP مشاهده می کنیم که برخلاف خروجی قبل، فقط مسیرهای مربوط به شبکه OSPF دریافت می شود و بنابراین فقط مسیرهای مربوط به شبکه OSPF وارد RIP می شود. اما مشکل دیگر همچنان پابرجاست. با مشاهده جدول مسیریابی روترهای مرزی مشاهده می کنیم که مسیر شبکه های RIP از طریق OSPF یاد گرفته می شود.

بنابراین روش اول خیلی نمی تواند پاسخگوی رفع مشکل Loop در شبکه های با چند پروتکل مسیریابی گردد.

توزیع و دستکاری مسیر از OSPF به EIGRP

 

!!! GW1 , GW2

ip access-list standard OSPF-ONLY

 permit 11.0.0.0 0.255.255.255

!

ip access-list standard RIP-ONLY

 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

!

route-map RIP-OSPF deny 10

 match ip address OSPF-ONLY

route-map RIP-OSPF permit 20

!

route-map OSPF-RIP deny 10

 match ip address RIP-ONLY

route-map OSPF-RIP permit 20

!

router ospf 1

 redistribute rip subnets route-map RIP-OSPF

!

router rip

 version 2

 redistribute ospf 1 metric 5 route-map OSPF-RIP

 no auto-summary

!

RIP#debug ip rip

RIP protocol debugging is on

RIP#

*Nov 29 22:00:21.543: RIP: received v2 update from 10.1.1.1 on Ethernet0/0

*Nov 29 22:00:21.543:      11.1.1.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

*Nov 29 22:00:21.543:      11.1.2.0/24 via 0.0.0.0 in 5 hops

*Nov 29 22:00:21.543:      11.1.3.1/32 via 0.0.0.0 in 5 hops

!

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

*Nov 29 22:02:03.815: RIP: received v2 update from 10.1.2.1 on Ethernet0/1

*Nov 29 22:02:03.815:      11.1.1.0/24 via 0.0.0.0 in 5 hops

*Nov 29 22:02:03.815:      11.1.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

*Nov 29 22:02:03.815:      11.1.3.1/32 via 0.0.0.0 in 5 hops

!

!!! خروجی جدول مسیریابی روترهای مرزی نشان می دهد که همچنان مسیر شبکه های RIP از OSPF می گذرد که به دلیل بهتر بودن distance پروتکل OSPF است

GW1#sh ip route

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C        10.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/1

L        10.1.1.1/32 is directly connected, Ethernet0/1

O E2     10.1.2.0/24 [110/20] via 11.1.1.2, 00:10:38, Ethernet0/0

R        10.1.3.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:06, Ethernet0/1

      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C        11.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0

L        11.1.1.1/32 is directly connected, Ethernet0/0

O        11.1.2.0/24 [110/20] via 11.1.1.2, 00:13:39, Ethernet0/0

O        11.1.3.1/32 [110/11] via 11.1.1.2, 00:13:39, Ethernet0/0

!

GW2#sh ip route

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

O E2     10.1.1.0/24 [110/20] via 11.1.2.2, 00:11:26, Ethernet0/0

C        10.1.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/1

L        10.1.2.1/32 is directly connected, Ethernet0/1

O E2     10.1.3.0/24 [110/20] via 11.1.2.2, 00:11:26, Ethernet0/0

      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

O        11.1.1.0/24 [110/20] via 11.1.2.2, 00:14:10, Ethernet0/0

C        11.1.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/0

L        11.1.2.1/32 is directly connected, Ethernet0/0

O        11.1.3.1/32 [110/11] via 11.1.2.2, 00:14:10, Ethernet0/0

جلوگیری از Loop با ابزار فیلترینگ مسیر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید