در شیوه دوم وقتی مسیرهای شبکه از پروتکل RIP به OSPF توزیع می شوند به آن برچسبی می زنیم تا قابل شناسایی باشند. سپس روی دیگر روتر مرزی با ابزار distribute-list مسیرهای با برچسب مورد نظر را در پروتکل OSPF فیلتر می کنیم.

به این ترتیب مطمئن می شویم که مسیرهای شبکه RIP توسط روترهای مرزی از طریق پروتکل OSPF یاد گرفته نمی شوند. به این ترتیب هیچگاه مسیر شبکه های RIP از مسیر OSPF یاد گرفته نمی شود.

ایراد این روش در این است که اگر مسیر RIP قطع شود، روترهای مرزی از OSPF به عنوان مسیر جایگزین استفاده نخواهند کرد. این به این دلیل است که روترهای مرزی مسیر شبکه های RIP را از داخل OSPF فیلتر کرده و یاد نمی گیرند.

در ذیل شیوه پیاده سازی نشان داده شده است. دو route-map به نام های RIP-OSPF و CHECK-TAG-10 نوشته شده است. اولی وقتی مسیرهای RIP را وارد OSPF می کند، برچسب 10 به مسیر اضافه می کند. route-map دوم در ابزار distribute-list در OSPF صدا زده می شود که مسیرهای با برچسب 10 را فیلتر می کند. پیکربندی ذکر شده روی هر دو روتر مرزی انجام می شود.

بعد از پیاده سازی مجددا جدول مسیریابی روترهای مرزی را چک می کنیم. خروجی آن نشان می دهد که مسیرهای شبکه RIP از طریق خود RIP یاد گرفته می شود. همچنین در ادامه نشان داده شده است وقتی لینک روتر مرزی به سمت RIP را قطع می کنیم، روتر مرزی مسیر به شبکه های RIP را از دست می دهد و مسیر جایگزین ندارد. با وصل لینک مسیر RIP مجددا به روتر مرزی بر می گردد.

!!! GW1 , GW2

route-map RIP-OSPF permit 10

 set tag 10

!

route-map CHECK-TAG-10 deny 10

 match tag 10

route-map CHECK-TAG-10 permit 20

!

router ospf 1

 redistribute rip subnets route-map RIP-OSPF

 distribute-list route-map CHECK-TAG-10 in

!

!!! مشاهده جدول مسیریابی روتر مرزی نشان می دهد که مسیر شبکه های RIP از پروتکل RIP یاد گرفته می شود نه OSPF

GW1#sh ip route

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C        10.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/1

L        10.1.1.1/32 is directly connected, Ethernet0/1

R        10.1.2.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:12, Ethernet0/1

R        10.1.3.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:12, Ethernet0/1

      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C        11.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0

L        11.1.1.1/32 is directly connected, Ethernet0/0

O        11.1.2.0/24 [110/20] via 11.1.1.2, 00:00:35, Ethernet0/0

O        11.1.3.1/32 [110/11] via 11.1.1.2, 00:00:35, Ethernet0/0

!

GW2#sh ip route

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

R        10.1.1.0/24 [120/1] via 10.1.2.2, 00:00:06, Ethernet0/1

C        10.1.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/1

L        10.1.2.1/32 is directly connected, Ethernet0/1

R        10.1.3.0/24 [120/1] via 10.1.2.2, 00:00:06, Ethernet0/1

      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

O        11.1.1.0/24 [110/20] via 11.1.2.2, 00:02:31, Ethernet0/0

C        11.1.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/0

L        11.1.2.1/32 is directly connected, Ethernet0/0

O        11.1.3.1/32 [110/11] via 11.1.2.2, 00:02:31, Ethernet0/0

!

!!! در صورت قطع لینک روتر GW1 در طرف RIP، مسیر شبکه های RIP از بین می رود.

GW1(config)#interface ethernet 0/1

GW1(config-if)#shutdown

!

GW1#sh ip route 10.1.3.0 255.255.255.0

% Network not in table

!

GW1(config)#interface ethernet 0/1

GW1(config-if)#no shutdown

!

GW1#sh ip route 10.1.3.0 255.255.255.0

Routing entry for 10.1.3.0/24

  Known via "rip", distance 120, metric 1

  Redistributing via ospf 1, rip

  Advertised by ospf 1 subnets route-map RIP-OSPF

  Last update from 10.1.1.2 on Ethernet0/1, 00:00:01 ago

  Routing Descriptor Blocks:

  * 10.1.1.2, from 10.1.1.2, 00:00:01 ago, via Ethernet0/1

      Route metric is 1, traffic share count is 1

استفاده از Tag و فیلترینگ مسیر در روترهای مرزی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید