شیوه سوم بهترین شیوه است و استفاده از این شیوه برای جلوگیری از Loop پیشنهاد می شود. در این شیوه distance شبکه های RIP را در پروتکل OSPF خراب می کنیم تا مسیر شبکه های RIP از شبکه RIP ترجیح داده شود. مزیت این روش این است که در صورت قطع مسیر RIP، روترهای مرزی از دامنه OSPF به شبکه های RIP دسترسی پیدا می کنند.

برای تغییر distance دو شیوه وجود دارد. در شیوه اول که در ذیل نشان داده شده است، distance پروتکل OSPF را برای مسیرهای External از 120 به عدد بزرگی مثل 180 تغییر می دهیم. در شیوه دوم می توان distance پروتکل OSPF را فقط برای شبکه های دامنه RIP افزایش داد که در ادامه نشان داده شده است.

در ذیل بعد از تغییر distance مجددا جدول مسیریابی روترهای مرزی مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده می کنیم که مسیر شبکه های RIP از پروتکل RIP و مسیر شبکه های OSPF از پروتکل OSPF یاد گرفته می شود. همچنین نشان داده شده است که با قطع لینک روترهای مرزی در دامنه RIP، شبکه های RIP از پروتکل OSPF یاد گرفته شده اند. با وصل مجدد لینک مربوطه مسیر به حالت قبل برگشته است و شبکه های RIP از پروتکل RIP یاد گرفته می شود.

در انتهای پیکربندی نیز نشان داده است که چگونه می توان distance پروتکل OSPF را فقط برای شبکه های مورد نظرمان تغییر دهیم.

!!! GW1 , GW2

router ospf 1

 redistribute rip subnets

 distance ospf external 180

!

GW1#sh ip route

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C        10.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/1

L        10.1.1.1/32 is directly connected, Ethernet0/1

R        10.1.2.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:22, Ethernet0/1

R        10.1.3.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:22, Ethernet0/1

      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C        11.1.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0

L        11.1.1.1/32 is directly connected, Ethernet0/0

O        11.1.2.0/24 [110/20] via 11.1.1.2, 00:00:32, Ethernet0/0

O        11.1.3.1/32 [110/11] via 11.1.1.2, 00:00:32, Ethernet0/0

!

GW2#sh ip route

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

R        10.1.1.0/24 [120/1] via 10.1.2.2, 00:00:25, Ethernet0/1

C        10.1.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/1

L        10.1.2.1/32 is directly connected, Ethernet0/1

R        10.1.3.0/24 [120/1] via 10.1.2.2, 00:00:25, Ethernet0/1

      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

O        11.1.1.0/24 [110/20] via 11.1.2.2, 00:00:39, Ethernet0/0

C        11.1.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/0

L        11.1.2.1/32 is directly connected, Ethernet0/0

O        11.1.3.1/32 [110/11] via 11.1.2.2, 00:00:39, Ethernet0/0

!

GW1(config)#interface eth0/1

GW1(config-if)#shutdown

!

GW1#sh ip route 10.1.3.0 255.255.255.0

Routing entry for 10.1.3.0/24

  Known via "ospf 1", distance 180, metric 20, type extern 2, forward metric 20

  Redistributing via rip

  Last update from 11.1.1.2 on Ethernet0/0, 00:00:08 ago

  Routing Descriptor Blocks:

  * 11.1.1.2, from 11.1.2.1, 00:00:08 ago, via Ethernet0/0

      Route metric is 20, traffic share count is 1

!

GW1(config)#interface ethernet 0/1

GW1(config-if)#no shutdown

!

GW1#sh ip route 10.1.3.0 255.255.255.0

Routing entry for 10.1.3.0/24

  Known via "rip", distance 120, metric 1

  Redistributing via ospf 1, rip

  Advertised by ospf 1 subnets

  Last update from 10.1.1.2 on Ethernet0/1, 00:00:03 ago

  Routing Descriptor Blocks:

  * 10.1.1.2, from 10.1.1.2, 00:00:03 ago, via Ethernet0/1

      Route metric is 1, traffic share count is 1

!

!!! در ذیل نشان داده است که چگونه می توان distance پروتکل OSPF را فقط برای شبکه های خاصی تغییر داد. با Access-list با نام RIP-ONLY شبکه های مورد نظر را انتخاب نمویم و در دستور distance در پروتکل OSPF صدا می زنیم. عبارت 0.0.0.0 255.255.255.255 در این دستور نشان می دهد که فرقی نمی کند این مسیرها را از کدام روتر یاد بگیری.

ip access-list standard RIP-ONLY

 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

!

router ospf 1

 distance 180 0.0.0.0 255.255.255.255 RIP-ONLY

جلوگیری از Loop با ابزار Administrative Distance

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید