مهندس مهدی تهرانی

Pic-tehrani6

کارشناس ارشد سرویسهای خانواده Active Directory و Identity & Access

تحصیلات در رشته نرم افزار کامپیوتر. تجربه فعالیت در پروژه های زیرساختی Active Directory سازمان های مقیاس گسنرده همچون بانک ملت و بانک ملی و فعالیت در تیم طراحی سازمان بهزیستی به عنوان کارشناس ارشد سرویس های هم خانواده Active Directory. تجربه چندین ساله در زمینه بکار گیری ابزارهای اسکریپت نویسی همچون PowerShell به منظور مدیریت سرویس های مختلف و تهیه گزارش های بهبود یافته و خودکار. بیش از 5 سال تجربه در زمینه راه اندازی و مدیریت و رفع مشکل سرویس های مرتبط با حوزه Authentication و Directory Services در سازمان هایی با مقیاس بزرگ در محیط Multi Domain\Multi Forest مبتنی بر Kerberos و Federation