آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCNA Security210-260

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

در دوره CCNA Security نسخه 210-260 با مفاهیم پایه ای امنیت آشنا خواهیم شد که به چند دسته اصلی زیر قابل تقسیم بندی است که در CCNP Security با جزئیات بیشتر در مورد آنها بحث خواهد شد.
پیاده سازی امنیت روی روتر ها و سوییچ های IOS-based شامل سه بخش control plane security، data plane security و management plane security است. در control plane security امن سازی پروتکل های سیگنالینگ در سوییچ و روتر مد نظر می باشد. Routing protocol authentication در روتر و STP security در سوییچ نمونه هایی از این نوع می باشند. در management plane security هدف امن سازی دسترسی به سوییچ و روتر است که معمولا با بکارگیری SSH به جای Telnet انجام می گیرد و مهمتر از آن پیاده سازی AAA در دسترسی به device ها است. در data plane security به دنبال امن سازی ترافیک داده کاربر هستیم که با روش های متعددی در سوییچ و روتر امکان پذیر می شود. به عنوان مثال در سوییچ پیاده سازی مکانیزهایی همچون pot security، ip source guard، dhcp snooping و arp inspection و در روتر کنترل ترافیک با ACL به امنیت داده کاربران کمک می کند.
در بخش مهم دیگری از ccna security به مفاهیم cryptography و پیاده سازی ارتباطات VPN با دو شیوه IPSec و SSL می پردازد. بدیهی است که پیاده سازی VPN در این دوره به صورت مختصر و بدون ورود به جزئیات انجام می گیرد و هدف آن آشنایی اولیه دانشجو با مفاهیم VPN است.
فایروال و IPS از مهمترین ابزارهای امنیتی هر سازمانی به شمار می آیند. در فایروال ترافیک کاربر با توجه به سیاست های سازمانی کنترل می شود. در IPS ترافیک های کاربر از نظر مخرب و یا سالم بودن مورد بررسی قرار می گیرند. در این دوره چگونگی پیاده سازی فایروال و IPS را در روترهای IOS based نشان می دهد که می تواند در محیط ها و سازمانهای کوچک بسیار مفید باشد و سازمان از خرید تجهیزات تخصصی فایروال و IPS بی نیاز باشد.
در انتهای دوره نیز به صورت مختصر دودستگاه ESA و WSA که به ترتیب برای امن سازی ترافیک ایمیل و وب سازمان کاربرد دارند، معرفی می شوند که قرار است در CCNP Security و در دوره Threat Control با جزئیات بیشتر به آن پرداخته شود.

1. Network Security Concepts
2. Common Security Threats
2.1. CCP
3. AAA
4. BYOD Concept
5. Cryptography Components
5.1. PKI
5.2. PKI Configuration
6. IPSec Fundamentals
6.1. Configure IPSec Site-to-Site VPN
7. Configure signature-based IPSec Site-to-Site VPN
7.1. ASA Site-to-Site IPSec VPN
8. SSL Remote Access VPN
8.1. configure Clientless SSL Remote Access VPN
8.2. configure Full Tunnel SSL VPN
9. LAN Overview
9.1. L2 Security
10. Network Foundation protection
11. Management Plane Security
11.1. Configure AAA_Priviledge_ParserView
11.2. Configure Syslog_SNMP
12. IPV6 Data Plane Security
12.1. IPV6 Addressing
12.2. IPV6 Addressing Scenario
12.3. IPV6 Addressing Continue
13. CoPP_CPPr
13.1. Routing Protocol Authentication
14. Firewall Technologies
14.1. NAT_Firewall Design Consideration
15. IOS based Firewall with CBAC
15.1. IOS based Firewall with ZBFW
16. ASA Introduction
16.1. ASA based firewall
17. IDS_IPS
17.1. Configuring IPS
18. ESA_WSA
19. Endpoint Protection

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
0.Introduction رایگان
1. Network Security Concepts 6000 تومان
2. Common Security Threats 6000 تومان
2.1. CCP6000 تومان
3. AAA 6000 تومان
3.1Command Authorization_ 6000 تومان
4. BYOD Concept 6000 تومان
5. Cryptography Components 6000 تومان
5.1. PKI 6000 تومان
5.2. PKI Configuration6000 تومان
6. IPSec Fundamentals6000 تومان
6.1. Configure IPSec Site-to-Site VPN6000 تومان
7. Configure signature-based IPSec Site-to-Site VPN6000 تومان
7.1. ASA Site-to-Site IPSec VPN 6000 تومان
8. SSL Remote Access VPN6000 تومان
8.1. configure Clientless SSL Remote Access VPN6000 تومان
8.2. configure Full Tunnel SSL VPN6000 تومان
9. LAN Overview6000 تومان
9.1. L2 Security 6000 تومان
10. Network Foundation protection 6000 تومان
11. Management Plane Security6000 تومان
11.1. Configure AAA_Priviledge_ParserView6000 تومان
11.2. Configure Syslog_SNMP 6000 تومان
12. IPV6 Data Plane Security6000 تومان
12.1. IPV6 Addressing 6000 تومان
12.2. IPV6 Addressing Scenario 6000 تومان
12.3. IPV6 Addressing Continue 6000 تومان
13. CoPP_CPPr 6000 تومان
13.1. Routing Protocol Authentication6000 تومان
14. Firewall Technologies6000 تومان
14.1. NAT_Firewall Design Consideration6000 تومان
15. IOS based Firewall with CBAC 6000 تومان
15.1. IOS based Firewall with ZBFW6000 تومان
16. ASA Introduction6000 تومان
16.1. ASA based firewall 6000 تومان
17. IDS_IPS 6900 تومان
17.1. Configuring IPS 6000 تومان
18. ESA_WSA 6000 تومان
19. Endpoint Protection 6000 تومان