آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

Cisco SISAS

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

مهمترین بحث این دوره پیاده سازی انواع راه حل های 802.1x است که کاربر را در زمان ورود به شبکه Ethernet، احراز هویت می کند و با توجه به خروجی احراز هویت سطح دسترسی آن را نیز مشخص می کند.

1. AAA theory

2. ISE features Overview

3. Device Access Authentication with TACACS

4. Device Access Authorization with TACACS

5. Joine ISE to Active Directory

6. ISE Certificate Enrollment to Microsoft CA

7. Switch or AAA _Client Configuration

8. EAP-based Authentication methods

9. PEAP Authentication

10. dot1x Authorization

11. cisco anyconnect nam configuration

12. dot1x Authentication with EAP-FAST

13. dot1x Authentication with EAP-TTLS

14. user and machine authetication with PEAP

15. user and machine authetication with EAP-TLS Part1

15.1. user and machine authetication with EAP-TLS Part2

16. user and machine authetication with EAP-FAST Chaining

17. MAB

18. Web based Authentication

19. Profiling

20. Guest Management Part1

20.1. Guest Management Part2

21. Client Provisioning and Posture Assessment Part1

21.1. Client Provisioning and Posture Assessment Part2

22. BYOD

23. TrustSec

 

{/tabs}