آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCDA 640-864

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

سرفصل مطالب

Network Structure Models
Enterprise LAN Design
Data Center Design
Wireless LAN Design
WAN Technologies
WAN Design
Internet Protocol Version 4
Internet Protocol Version 6
Routing Protocol Characteristics, RIP, and EIGRP
OSPF, BGP, Route Manipulation, and IP Multicast
Managing Security
Security Solutions
Voice and Video Design
Network Management Protocols

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
2. Network Structure Modelsرایگان
3. Ethernet Physical Standards-1100 تومان
3.1. Lan Devices-1100 تومان
3.2. Campus Lan Design-1100 تومان
4. Data Center Design-1100 تومان
5. Wireless Technologies And Security-1100 تومان
5.1. Cisco Unified Wireless Architecture-1100 تومان
5.2. Wlan Design-1100 تومان
6. Wan Technologies-1100 تومان
6.1. WAN Design Methodology100 تومان
7. Wan Design-1100 تومان
7.1. Wan Design-1100 تومان
8. Ipv4-1100 تومان
9. Ipv6 Part1-1100 تومان
9.1. Ipv6 Part2-1100 تومان
9.2. Ipv6 Part3-1100 تومان
10. Routing Protocols-1100 تومان
10.1. Eigrp Rip-1100 تومان
11. Ospf-1100 تومان
11.1. Bgp-1100 تومان
11.2. Route Manipulation-1100 تومان
11.3. Multicast Overview-1100 تومان
12. Security Overview-1100 تومان
13. Security Solutions-1100 تومان
13.1. Security Solutions Part2-1100 تومان
14. Traditional Voice Architecture-1100 تومان
14.1. Converged Multiservice Network-1100 تومان
14.2. Ipt Qos Design-1100 تومان
15. Network Management P1-1100 تومان
15.1. Network Management P2-1100 تومان