عنوان کلاستوضیحات کلاساستادساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCIE R&S Lab2 V5-مجید اسدپور401,500,000ساعت 9-14
جمعه, 05 آبان 1396
1ورود به سایت
CCNA V3-مهندس احمد دستاویز801,200,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 17-20
یکشنبه, 11 تیر 1396
1ورود به سایت
CCNA V3-مهندس احمد دستاویز801,200,000ساعت 15-19
جمعه, 16 تیر 1396
0ورود به سایت
CCNP R&S&T V2 New-مهندس احمد دستاویز1202,600,000ساعت 15-20
چهارشنبه, 28 تیر 1396
0ورود به سایت
CCIE R&S V5 Customized Written+Lab1-مجید اسدپور501,500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
CCIE R&S V5 Customized Written+Lab1BGP+MPLS+QOS+Muticast+isisمجید اسدپور501,500,000ساعت 9-14
جمعه, 27 مرداد 1396
3ورود به سایت
CCNP R&S&T V2 New-مجید اسدپور1002,600,000سه شنبه 14-20
سه شنبه, 13 تیر 1396
6ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاساستادساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA+CCNP Security Pack-مجید اسدپور1403,800,000پنج شنبه 14-19
پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396
7ورود به سایت
CCNP Security-مجید اسدپور1003,000,000پنج شنبه 14-19
پنج شنبه, 01 تیر 1396
5ورود به سایت
CCNP Security SENSSFirewallمجید اسدپور251,100,000ساعت 14-19
پنج شنبه, 01 تیر 1396
0ورود به سایت
CCNP Security SITCSThreat Controlمجید اسدپور251,100,000ساعت 14-19
پنج شنبه, 05 مرداد 1396
0ورود به سایت
CCNP Security SISASAccess Securityمجید اسدپور251,100,000ساعت 14-19
پنج شنبه, 09 شهریور 1396
0ورود به سایت
CCNP Security SIMOSVPNمجید اسدپور251,100,000ساعت 14-19
پنج شنبه, 13 مهر 1396
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاساستادساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNP Service Provider SPROUTE 642-883-مجید اسدپور40800,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
CCNP Service Provider SPADVROUTE 642-885-مجید اسدپور401,000,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
Service Provider Next-Generation Core Network Services (642-887)-مجید اسدپور401,200,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
CCNP Service Provider SPEDGE 642-889-مجید اسدپور401,200,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
CCIE SP Lab Version 4-مجید اسدپور321,500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
1ورود به سایت
دوره کاربردی CCNA تا CCIE Service Provider-مجید اسدپور1003,000,000در صورت تقاضا اعلام می گردد.
چهارشنبه, 22 دی 1395
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاساستادساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA DataCenter DCICT 640-916-مجید اسدپور401,250,000پنجشنبه 9-13
پنج شنبه, 23 شهریور 1396
1ورود به سایت
کمپ 4 روزه دیتاسنتر-مجید اسدپور281,250,000در انتظار باز شدن رک INE
نامشخص
0ورود به سایت
CCNA R&S + CCNA DC-مجید اسدپور901,650,000شنبه و دوشنبه 16-20
نامشخص
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاساستادساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA Cloud (CLDFND+CLDADM)-مجید اسدپور602,500,000چهارشنبه ساعت 16-20
چهارشنبه, 26 مهر 1396
6ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاساستادساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
MTCNA -مهندس یاسین علیزاده24450,000ساعت 18-21
دوشنبه, 19 تیر 1396
0ورود به سایت
MTCRE-مهندس یاسین علیزاده16460,000ساعت 18-20
پنج شنبه, 05 مرداد 1396
0ورود به سایت
MTCINE-مهندس یاسین علیزادهنامشخص450,000ساعت 18-21
پنج شنبه, 02 شهریور 1396
0ورود به سایت
MTCWE-مهندس یاسین علیزاده16450,000پنج شنبه 18-21
پنج شنبه, 30 شهریور 1396
0ورود به سایت
MTCREMTCRE + Free Level 4 License + آزمون بین المللیمهندس عادل شاهینی24600,000روزهای زوج و پنج شنبه ساعت 16-20
شنبه, 30 ارديبهشت 1396
1ورود به سایت
MTCNAMTCNA + Dude Monitoring + Free Level 4 License + آزمون بین المللیمهندس عادل شاهینی24600,000چهارشنبه ،پنج شنبه و جمعه ساعت 17-19
سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396
3ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاساستادساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
Linux LPIC1 (101,102)-مهندس سید حسین رجاء501,050,000یکشنبه و سه شنبه 16:30-19:30
یکشنبه, 18 تیر 1396
2ورود به سایت
Linux LPIC-2(201,202)-مهندس سید حسین رجاء601,200,000یکشنبه و سه شنبه 16:30-19:30
یکشنبه, 26 شهریور 1396
0ورود به سایت
Linux LPIC-3(305 Mail and Messaging)-مهندس سید حسین رجاء451,300,000یکشنبه و سه شنبه 16:30-19:30
یکشنبه, 10 دی 1396
1ورود به سایت
Linux LPIC-3(303 Security)-مهندس سید حسین رجاء451,300,000متعاقبا اعلام میگردد
نامشخص
0ورود به سایت
Linux LPIC-3 300 Mixed Environment (301 OpenLdap & 302 Samba)-مهندس سید حسین رجاء451,300,000متعاقبا اعلام میگردد
نامشخص
0ورود به سایت
Linux SystemD-مهندس سید حسین رجاء5300,000متعاقبا اعلام میگردد
نامشخص
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاساستادساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
NSE4 – FortiGate I-مهندس سروش عنایتی401,000,000شنبه و دوشنبه 17:30-20:30
شنبه, 21 مرداد 1396
0ورود به سایت
NSE5 – FortiAnalyzer + FortiManager -مهندس سروش عنایتی161,100,000متعاقبا اعلام میگردد.
نامشخص
0ورود به سایت
NSE6 - FortiWeb-مهندس سروش عنایتی241,400,000متعاقبا اعلام میگردد.
نامشخص
0ورود به سایت
NSE4 – FortiGate II-مهندس سروش عنایتی481,500,000متعاقبا اعلام میگردد.
نامشخص
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاساستادساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
VMware vSphere 6.5 Install, Configure and Manage (ICM)-VCP 6.5-مهندس محمد جم زیور541,400,000ساعت 14:30-18:30
پنج شنبه, 09 شهریور 1396
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاساستادساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
PACK (JNCIA-Junos + JNCIS-Sec)-مهندس احمد دستاویز501,200,000ساعت 17-20
سه شنبه, 27 تیر 1396
1ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاساستادساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
F5-LTM Load-balancer Administration-مهندس پرهام امام جمعه16500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاساستادساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CEH + SANS SEC 401-مهندس رضا مستمع601,300,000پنجشنبه 9-14
پنج شنبه, 12 مرداد 1396
0ورود به سایت
SEC504: ____er Techniques, Exploits & Incident Handling-مهندس رضا مستمع502,250,000جمعه 15-20
جمعه, 06 مرداد 1396
0ورود به سایت