عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCIE SP Lab Version 4
استاد: مهندس مجید اسدپور
-321,500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
3ورود به سایت

اجرای 4 سناریوی کامل Service Provider