عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA Security
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-351,000,000شنبه وچهارشنبه ساعت 17:30 الی 20:30
شنبه, 21 مهر 1397
6ورود به سایت
CCNA Security
استاد: مهندس مجید اسدپور
-351,000,000شنبه ساعت 17 الی 21
شنبه, 26 آبان 1397
4تکمیل ظرفیت