Stubby Area در OSPF                         
 برای استفاده از مقاله فوق به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
🔻🔺🔻