دوره های سیسکو Routing and Switching and Enterprise

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس

آموزش تصویری CCNA RS 200-301

200.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور

آموزش تصویری CCNA RS 200-125

150.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNA 200-120 150.000 مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری CCNA LAB 200-120 100.000 رایگان  مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری CCNP ROUTE V2 Exam 300-101 220.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP ROUTE V2 Exam 300-101 220.000 - مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری CCNP SWITCH V2 Exam 300-115 220.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP SWITCH V2 Exam 300-115 220.000 - مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری CCNP TSHOOT 642-832 100.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCIE R&S V5 Written 400-101 300.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCIE R&S Lab 350-001 300.000 مهندس مجید اسدپور

آموزش تصویری پروتکل مسیریابی BGP

250.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور

آموزش تصویری IPV6

250.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور

Cisco Prime Infrastructure

250.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور

Implementing Cisco SD-WAN 300-415 ENSDWI

320.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور

Implementing and Designing Cisco VXLAN EVPN Network

320.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Security

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری CCNA Security 210-260 180.000  رایگان مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP SECURE 642-637 80.000 مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP FIREWALL 642-618 250.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP VPN 642-648 140.000 مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP IPS 642-627 80.000 مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویریCisco SISAS 300-208 مبتنی بر  ISE V 2.0 250.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری SIMOS 300-209 250.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری مباحث مقدماتی و پیشرفته SSL VPN 200.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
Firepower Threat Defense 250.000 رایگان  مهندس فرهاد بهجت

دوره های سیسکو Service Provider

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
Segment Routing 380.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
پیکربندی روترهای مبتنی بر سیستم عامل IOS XR 250.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
مباحث مقدماتی و پیشرفته پروتکل مسیریابی ISIS 200.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری MPLS & MPLS VPN Fundamentals 200.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری Advanced MPLS VPN 200.000 مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری MPLS Traffic Engineering 200.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویریIP QoS 642-642 200.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری L2 VPN Architecture: L2TPV3, ATOM & VPLS 200.000  - مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCIE Service Provider Lab1 351-029 300.000 - مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCIE Service Provider Lab2 351-029 300.000 - مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Data Center

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
Network Automation with Python Nornir Part1 420.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
YANG based network Automation with Python Nornir 440.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
Cisco ACI Fundamental 420.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNA DataCenter Exam 640-916 250.000  رایگان مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNP DataCenter DCUCI v5.0 250.000  رایگان مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Design

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری CCDA 640-864 120.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCDP ARCH 642-874 150.000 مهندس مجید اسدپور

دوره های سیسکو Cloud

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری CCNA Cloud CLDADM 210-455 200.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری CCNA Cloud CLFND 210-451 200.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
&nbsp

دوره های جونیپر

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
Junos, Associate (JNCIA-Junos)آموزش تصویری 300.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری Juniper JNCIS-SEC 350.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
امنیت پیشرفته جونیپر JNCIP-SEC(AJSEC) 380.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور

دوره های مایکروسافت 2008

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری Windows 7 Exam 70-680 80.000 - مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری Windows Server 2008 Active Directory, Exam 100.000 - مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری Windows Server 2008 Administrator, Exam 70-646 100.000 - مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری Windows Server 2008 Network Infrastructure, Exam 70-642 100.000 - مهندس نیما حسینی

دوره های شیرپوینت

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری SharePoint 2010 Site Administration 100.000 - مهندس سامان کلیایی

دوره های میکروتیک

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
MikroTik MTCNAآموزش تصویری 125.000 رایگان  مهندس یاسین علیزاده
آموزش تصویری MikroTik MTCRE 140.000 رایگان  مهندس یاسین علیزاده
آموزش تصویری MikroTik MTCINE 150.000 رایگان  مهندس یاسین علیزاده
آموزش تصویری MikroTik MTCWE 170.000 رایگان  مهندس یاسین علیزاده
آموزش تصویری Mikrotik MTCTCE 180.000 مهندس یاسین علیزاده

دوره های کامپتیا

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس

CompTIA Security+ SY0-501

150.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری+ Network  130.000  رایگان مهندس یاسین علیزاده

دوره های مدیریت

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری ITIL Foundation V3 100.000 - مهندس نیما حسینی
آموزش تصویری ISO/IEC 27001 ISMS 100.000 - مهندس نیما حسینی

دوره های برنامه نویسی

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری برنامه نویسی پایتون برای مهندسین شبکه 200.000 مهندس علی شریعتی
آموزش تصویری برنامه نویسی به سبک پایتون 180.000 - مهندس پدرام شاه صفی

دوره های VMware

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری VMware vSphere 5.5 + Update 6.0 160.000 رایگان  مهندس پژمان محمد علی نژاد

دوره های F5

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
آموزش تصویری F5 BIG-IP LTM 380.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
آموزش تصویری F5 BIG-IP DNS 440.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور

دوره های VoIP

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
راه اندازی مرکز تماس با ایزابل ویپ سرور 350.000 رایگان  مهندس علی عباسی

دوره های DevOps_Automation

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس
DevNet Associate 320.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
Ansible in Cisco Networke 320.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور
Bash Scripting 300.000 رایگان  مهندس مجید اسدپور

کتاب ها

نام دورهقیمت محصول (تومان)نام مدرس
کوئری نویسی، کدنویسی و برنامه نویسی در MySQL/MariaDB (به همراه مثال‌ها، سناریوهای متعدد و آموزش دستوراتSQL توسط خط فرمان و اسکریپت‌های PHP) 63.000 مهندس سید حسین رجاء
امنیت در سرورها، سرویس‌ها و شبکه‌های لینوکس (پوشش دهنده مدارک امنیت لینوکس RH413 و EX413 از RedHat) 150.000 مهندس سید حسین رجاء
راهنمای Microsoft SQL Server 2016 21.000 مهندس سید حسین رجاء
کتاب آموزش جامع لینوکس (سطح پیشرفته) 167.000 مهندس سید حسین رجاء
(آموزش جامع لینوکس (سطوح مقدماتی و متوسط 150.000 مهندس سید حسین رجاء
راهنمای كاربردي مدرک بين‌المللی لينوکسLPIC-3 302(Samba 3x) (دوره دو جلدی) 60.000 مهندس سید حسین رجاء
کتاب برنامه نويسی به زبان python (از مبتدی تا پيشرفته) 48.000  مهندس سید حسین رجاء
کتاب CCNA 640-802 50.000 مهندس مجید اسدپور
کتاب شبکه های کامپیوتری پیشرفته 50.000 مهندس مجید اسدپور
کتاب راهنمای كاربردي مدرک بين‌المللی لينوکسLPIC-3 300(Part1:OpenLDAP 2.4) 45.000 مهندس سید حسین رجاء
کتاب راهنمای کاربردی لینوکس LPIC-3 301 (open LDAP 2.3) (دوره دو جلدی) 38.000 مهندس سید حسین رجاء
راهنمای کاربردی مدرک بین المللی لینوکس RHCSA دوره دوجلدی 64.000 مهندس سید حسین رجاء
راهنمای کاربردی مدرک بین المللی لینوکس RHCE دوره دوجلدی 58.000 مهندس سید حسین رجاء
راهنمای کاربردی مدارک بین المللی لینوکس LPIC-3 (303 Security) و RHCSS 34.000 مهندس سید حسین رجاء
دوره دوجلدی کتاب LPIC-1 (101,102) 65.000 مهندس سید حسین رجاء
 دوره دوجلدی کتاب LPIC-2 (201,202) 69.000 مهندس سید حسین رجاء
کتاب راهنمای جامع Linux 52.000 مهندس سید حسین رجاء
کتاب خود آموز T-SQL (کدنویسی و برنامه نویسی در SQL Server 2000-2016) 37.500 مهندس سید حسین رجاء
کتاب LPIC-3 (305 Mail and messaging) دوره دوجلدی 35.500  مهندس سید حسین رجاء
کتاب برنامه نویسی پوسته در لینوکس توسط Bash 17.000 مهندس سید حسین رجاء
کتاب امنیت پست الکترونیکی 4.500 مهندس سید حسین رجاء
کتاب Qmail راه اندازی، پیکربندی و مدیریت 9.500 مهندس سید حسین رجاء
کتاب پیکربندی عملی Forefront Threat Management Gateway با تخفیف 30 درصد
35000
مهندس بهاره فاطمی جهرمی
RAYKA CCIE R&S Technology Lab – OSPF 50,000 مهندس پریسا گرگین نیا
RAYKA CCIE R&S Technology Lab – DMVPN 40,000 مهندس پریسا گرگین نیا
ترجمه جلد اول کتاب CCIE R&S V5 48,000 مهندس مهدی گرگین نیا

گواهینامه

دیگر محصولاتقیمت محصول مبتنی بر لوح (تومان)نام مدرس
گواهینامه به شرط پذیرفته شدن در آزمون 50,000 -

جدیدترین دوره های آموزشی تولید شده

نام دورهقیمت محصول مبتنی بر ایمیج (تومان) قیمت محصول مبتنی بر تیک وان (تومان)نام مدرس

YANG based Network Automation with Python Nornir

NEW

440.000 رایگان مهندس مجید اسدپور

Network Automation with Python Nornir Part1

NEW

420.000 رایگان مهندس مجید اسدپور

Cisco ACI Fundamental

NEW

420.000 رایگان مهندس مجید اسدپور

Segment Routing

NEW

380.000 رایگان مهندس مجید اسدپور

Bash Scripting

NEW

300.000 رایگان مهندس مجید اسدپور

Implementing and Designing Cisco VXLAN EVPN Network

NEW

320.000 رایگان مهندس مجید اسدپور

Implementing Cisco SD-WAN 300-415 ENSDWI

NEW

320.000 رایگان مهندس مجید اسدپور

Ansible in Cisco Network

NEW

320.000 رایگان مهندس مجید اسدپور

CCNA 200-301

NEW

200.000 رایگان مهندس مجید اسدپور

DevNet Associate

NEW

320.000 رایگان مهندس مجید اسدپور

راه اندازی مرکز تماس با ایزابل ویپ سرور

NEW

350.000 رایگان مهندس علی عباسی

F5 BIG-IP DNS

NEW

440.000 رایگان مهندس مجید اسدپور