عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNP R&S&T V2 New Autumn
استاد: مهندس آرش دلجو
-1202,500,000پنج شنبه ها ساعت 14 الی19
پنج شنبه, 19 مهر 1397
16تکمیل ظرفیت
CCNP R&S&T V2 New
استاد: مهندس آرش دلجو
-1202,300,000شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30
چهارشنبه, 07 شهریور 1397
13تکمیل ظرفیت
CCIE R&S Written+Lab V5.1
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1203,500,000جمعه ساعت 8 الی 14
جمعه, 09 آذر 1397
10ورود به سایت
Cisco Prime Infrastructure
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-16500,000چهارشنبه ساعت 17 الی 21
چهارشنبه, 02 آبان 1397
2ورود به سایت
CCNA V3
استاد: مهندس آرش دلجو
-701,320,000دوشنبه ساعت 16 الی 21
دوشنبه, 01 مرداد 1397
14تکمیل ظرفیت
کمپ 2 روزه دوره Cisco Prime Infrastructure
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-16500,000یکشنبه و دوشنبه ساعت 9 الی 17
یکشنبه, 27 آبان 1397
6ورود به سایت
CCNA V3
استاد: مهندس آرش دلجو
-701,320,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 20
سه شنبه, 03 مهر 1397
17تکمیل ظرفیت
CCIE Routing and Switching Written Exam Version 5.1 (400‐101)
استاد: مهندس آرش دلجو
-1002,890,000پنج شنبه ساعت 8 الی 13
پنج شنبه, 24 آبان 1397
3ورود به سایت
CCNP R&S&T V2 New Autumn2
استاد: مهندس آرش دلجو
-1202,500,000دوشنبه ها ساعت 17 الی 21و از 9 دی ماه 97 روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 الی 21
دوشنبه, 28 آبان 1397
15ورود به سایت
پیاده سازی و امن سازی IPV6
استاد: مهندس مجید اسدپور
-301,000,000دوشنبه ها ساعت 17 الی 21
دوشنبه, 23 مهر 1397
0ورود به سایت
CCNA V3
استاد: مهندس آرش دلجو
-701,320,000پنج شنبه ها ساعت9 الی 13
پنج شنبه, 08 آذر 1397
8ورود به سایت
پیاده سازی و امن سازی IPV6
استاد: مهندس آرش دلجو
-301,000,000جمعه ساعت 14 الی 19
جمعه, 04 آبان 1397
0ورود به سایت
CCNP Route
استاد: مهندس آرش دلجو
-451,200,000دوشنبه ساعت 16الی 21
دوشنبه, 10 دی 1397
0ورود به سایت
CCNP R&S&T V2 New winter
استاد: مهندس آرش دلجو
-1202,500,000دوشنبه ساعت 17 الی 21 و جمعه ساعت 9 الی 13
جمعه, 07 دی 1397
10ورود به سایت
CCNP R&S&T V2 New
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1002,500,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 20
یکشنبه, 18 آذر 1397
0ورود به سایت
CCNA V3
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-701,320,000جمعه ها ساعت 14 الی 20
جمعه, 04 آبان 1397
5ورود به سایت
CCNP R&S&T V2 New
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1002,300,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 تا 20:30
یکشنبه, 07 مرداد 1397
13تکمیل ظرفیت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA+CCNP Security
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1403,800,000پنج شنبه ها ساعت 14 تا 19
پنج شنبه, 30 فروردين 1397
14تکمیل ظرفیت
CCNA Security
استاد: مهندس مجید اسدپور
-351,000,000پنج شنبه ساعت 14الی 19
پنج شنبه, 30 فروردين 1397
0تکمیل ظرفیت
CCNP Security
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1003,000,000پنج شنبه ساعت 14 الی 19
پنج شنبه, 31 خرداد 1397
4تکمیل ظرفیت
CCNA Security
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-351,000,000شنبه وچهارشنبه ساعت 17:30 الی 20:30
شنبه, 21 مهر 1397
6ورود به سایت
CCNA+CCNP Security
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-1403,800,000شنبه وچهارشنبه ساعت 17:30 الی 20:30
شنبه, 21 مهر 1397
5ورود به سایت
CCNP Security
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-1003,000,000شنبه وچهارشنبه ساعت 17:30 الی20:30
شنبه, 03 آذر 1397
0ورود به سایت
کمپ سه روزه Cisco Identity Services Engine(ISE)
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-241,200,000،شنبه،یکشنبه،دوشنبه ساعت 9 الی 17
شنبه, 26 آبان 1397
2ورود به سایت
کمپ دو روزه Cisco ASA SSL VPN
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-16700,000 ساعت 9 الی 17
شنبه, 14 مهر 1397
0ورود به سایت
CCNA + CCNP Security
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1403,800,000شنبه ها ساعت 17 الی 21 و پنج شنبه ها ساعت 14 الی 18
شنبه, 26 آبان 1397
8ورود به سایت
CCNA Security
استاد: مهندس مجید اسدپور
-351,000,000شنبه ساعت 17 الی 21
شنبه, 26 آبان 1397
3ورود به سایت
کمپ سه روزه FirePOWER Next-Generation Firewall (NGFW) and Next-Generation IPS (NGIPS)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-241,200,00011،10،9 آذر ماه ساعت 9 الی 16
جمعه, 09 آذر 1397
1ورود به سایت
CCNP Security
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1003,000,000شنبه ها ساعت 17 الی 21 و پنج شنبه ها ساعت 14 الی 18
شنبه, 22 دی 1397
0ورود به سایت
CCNP Security SISAS
استاد: مهندس فرهاد بهجت
Access Security251,100,000دوشنبه ساعت 17:30 تا 20:30
دوشنبه, 12 آذر 1397
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
دوره کاربردی CCNA تا CCIE Service Provider
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1003,000,000پنج شنبه ساعت 14 الی 17
پنج شنبه, 22 آذر 1397
2ورود به سایت
دوره پیشرفته MPLS TE+ VPLS
استاد: مهندس آرش دلجو
-451,800,000جمعه ها ساعت 8 الی 13
جمعه, 20 مهر 1397
10ورود به سایت
BGP
استاد: مهندس آرش دلجو
-401,350,000جمعه ساعت 14 الی 19
جمعه, 11 آبان 1397
11ورود به سایت
MPLS Fundamnetal/MPLS L3 VPN
استاد: مهندس آرش دلجو
-401,350,000جمعه ساعت 14 الی 19
جمعه, 21 دی 1397
2ورود به سایت
CCIE SP Lab Version 4
استاد: مهندس مجید اسدپور
-321,500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
2ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA + CCNP Data Center (2018)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1004,800,000دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17:00 الی 20:00
دوشنبه, 26 آذر 1397
4ورود به سایت
CCIE Data Center Nexus
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-401,800,000چهارشنبه ساعت 16:30 الی 20:30
پنج شنبه, 29 آذر 1397
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA Cloud (CLDFND+CLDADM)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-502,500,000چهارشنبه ساعت 16-20
چهارشنبه, 25 مهر 1397
11ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
NSE4 – FortiGate II
استاد: مهندس سروش عنایتی
-481,500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
2ورود به سایت
NSE6 - FortiWeb
استاد: مهندس سروش عنایتی
-241,400,000در صورت تقاضا اعلام میگردد
نامشخص
0ورود به سایت
NSE5 – FortiAnalyzer + FortiManager
استاد: مهندس سروش عنایتی
-161,100,000در صورت تقاضا اعلام میگردد
نامشخص
0ورود به سایت
NSE4 – FortiGate I
استاد: مهندس سروش عنایتی
-401,200,000شنبه و دوشنبه 17:30-20:30
شنبه, 20 مرداد 1397
10ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
امنیت جونیپر مقدماتی و پیشرفته (JNCIA-JUNOS + JNCIS-SEC + JNCIP-SEC)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-482,000,000پنج شنبه ها ساعت 9 الی 13
پنج شنبه, 05 مهر 1397
2ورود به سایت
PACK (JNCIA-Junos + JNCIS-Sec)
استاد: مهندس احمد دستاویز
-501,200,000درصورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
10ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
F5-LTM Load-balancer Administration
استاد: مهندس پرهام امام جمعه
-16500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
10ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
QOS
استاد: مهندس آرش دلجو
-30700,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 9 الی 12
یکشنبه, 13 آبان 1397
2ورود به سایت
IPV6
استاد: مهندس آرش دلجو
-30700,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 13 الی 16
یکشنبه, 13 آبان 1397
1ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
وبینار LISP – معماری شبکه های نسل بعد
استاد: مهندس مجید اسدپور
-230,000دوشنبه ساعت 19 الی 20:30
دوشنبه, 30 بهمن 1396
6اتمام کلاس
وبینار معرفی ویژگی های فایرپاور
استاد: مهندس مجید اسدپور
-130,000شنبه 19 اسفند ماه ساعت 19 الی 20
شنبه, 19 اسفند 1396
9اتمام کلاس
وبینار رمزنگاری و کاربرد IPSec VPN در امنیت شبکه
استاد: مهندس علی شریعتی و مهندس نیما حسینی
-240,000شنبه ساعت 20 الی22
شنبه, 28 مهر 1397
7ورود به سایت