عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNP Route
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-نامشخص1,200,000پنج شنبه ساعت 9 تا 14
پنج شنبه, 12 بهمن 1396
1ورود به سایت
Cisco Prime Infrastructure
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-12350,000دوشنبه و چهارشنبه 17:30-20:30
دوشنبه, 11 دی 1396
15ورود به سایت
CCNP R&S&T V2 New
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-1202,300,000پنج شنبه ساعت 9 تا 14
پنج شنبه, 12 بهمن 1396
2ورود به سایت
CCNA V3
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-801,200,000دوشنبه و چهارشنبه 17:30-20:30
دوشنبه, 25 دی 1396
0ورود به سایت
CCNP Switch
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-401,000,000دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17:30 تا 20:30
دوشنبه, 09 بهمن 1396
0ورود به سایت
کمپ 2 روزه دوره Cisco Prime Infrastructure
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-16500,00016 , 17 بهمن ساعت 9 تا 17
دوشنبه, 16 بهمن 1396
0ورود به سایت
پیاده سازی و امن سازی IPV6
استاد: مهندس مجید اسدپور
-32850,000دوشنبه ها ساعت 16 تا 20
دوشنبه, 16 بهمن 1396
5ورود به سایت
CCNP R&S&T V2 New
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1002,300,000پنج شنبه ساعت 14 تا 20
پنج شنبه, 26 بهمن 1396
1ورود به سایت
CCIE R&S Lab2 V5
استاد: مهندس مجید اسدپور
-401,500,000ساعت 9-14
پنج شنبه, 28 دی 1396
4ورود به سایت
CCIE R&S V5 Customized Written+Lab1
استاد: مهندس مجید اسدپور
BGP+MPLS+QOS+Muticast+isis501,500,000ساعت 9-14
جمعه, 28 مهر 1396
10ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
isco FirePOWER Next-Generation Firewall (NGFW) and Next-Generation IPS (NGIPS)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-241,200,000سه شنبه ساعت 16تا 20
سه شنبه, 26 دی 1396
4ورود به سایت
CCNP Security SISAS
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-251,100,000دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17:30 تا 20:30
دوشنبه, 09 بهمن 1396
2ورود به سایت
CCNP Security SISAS
استاد: مهندس مجید اسدپور
Access Security251,100,000چهارشنبه ساعت ساعت 16-20
چهارشنبه, 13 دی 1396
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
دوره کاربردی CCNA تا CCIE Service Provider
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1003,000,000جمعه ساعت9 - 14
جمعه, 29 دی 1396
16ورود به سایت
CCNP Service Provider SPROUTE 642-883
استاد: مهندس مجید اسدپور
-40800,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
CCNP Service Provider SPADVROUTE 642-885
استاد: مهندس مجید اسدپور
-401,000,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
Service Provider Next-Generation Core Network Services (642-887)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-401,200,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
CCNP Service Provider SPEDGE 642-889
استاد: مهندس مجید اسدپور
-401,200,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
CCIE SP Lab Version 4
استاد: مهندس مجید اسدپور
-321,500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
1ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
کمپ CCNA DataCenter DCICT 640-916
استاد: مهندس مجید اسدپور
-401,250,000شنبه تا 4شنبه ساعت 9 تا 16
شنبه, 30 دی 1396
4ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA Cloud (CLDFND+CLDADM)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-602,500,000چهارشنبه ساعت 16-20
چهارشنبه, 26 مهر 1396
7ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
Cisco CCNA Collaboration 210-060 CICD
استاد: مهندس محمد جم زیور
-451,100,000پنج شنبه ساعت 9 تا 13
پنج شنبه, 05 بهمن 1396
3ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
MTCINE
استاد: مهندس یاسین علیزاده
-نامشخص450,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
MTCRE
استاد: مهندس یاسین علیزاده
-16460,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
MTCNA
استاد: مهندس یاسین علیزاده
-24450,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
2ورود به سایت
MTCWE
استاد: مهندس یاسین علیزاده
-16450,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
0ورود به سایت
MTCRE
استاد: مهندس عادل شاهینی
MTCRE + Free Level 4 License + آزمون بین المللی16600,000شنبه تا 1شنبه 9 تا 17
شنبه, 23 دی 1396
1ورود به سایت
کمپ 3روزه MTCNA
استاد: مهندس عادل شاهینی
بهمراه آزمون رسمی و ارائه مدرک رسمی میکروتیک( درصورت قبولی در آزمون)+
یکعدد لایسنس لول 4 رایگان+(به ارزش 45 دلار) آموزش نرم افزار مانیتورینگ Dude
24600,000شنبه تا 2 شنبه ساعت 9 تا 17
شنبه, 16 دی 1396
6ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
Linux SystemD
استاد: مهندس سید حسین رجاء
-5300,000متعاقبا اعلام میگردد
نامشخص
1ورود به سایت
Linux LPIC-3 300 Mixed Environment (301 OpenLdap & 302 Samba)
استاد: مهندس سید حسین رجاء
-451,300,000متعاقبا اعلام میگردد
نامشخص
1ورود به سایت
Linux LPIC-3(303 Security)
استاد: مهندس سید حسین رجاء
-451,300,000متعاقبا اعلام میگردد
نامشخص
0ورود به سایت
Linux LPIC-3(305 Mail and Messaging)
استاد: مهندس سید حسین رجاء
-451,300,000متعاقبا اعلام میگردد
نامشخص
2ورود به سایت
Linux LPIC-2(201,202)
استاد: مهندس سید حسین رجاء
-601,200,000متعاقبا اعلام میگردد
نامشخص
0ورود به سایت
Linux LPIC1 (101,102)
استاد: مهندس سید حسین رجاء
-501,050,000متعاقبا اعلام میگردد
نامشخص
1ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
NSE4 – FortiGate II
استاد: مهندس سروش عنایتی
-481,500,000متعاقبا اعلام میگردد.
نامشخص
0ورود به سایت
NSE6 - FortiWeb
استاد: مهندس سروش عنایتی
-241,400,000متعاقبا اعلام میگردد.
نامشخص
0ورود به سایت
NSE5 – FortiAnalyzer + FortiManager
استاد: مهندس سروش عنایتی
-161,100,000متعاقبا اعلام میگردد.
نامشخص
0ورود به سایت
NSE4 – FortiGate I
استاد: مهندس سروش عنایتی
-401,000,000شنبه و دوشنبه 17:30-20:30
شنبه, 02 دی 1396
7ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage [V7.0]
استاد: مهندس محمد جم زیور
-30800,000یکشنبه و سه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
یکشنبه, 08 بهمن 1396
7ورود به سایت
VMware vSphere 6.5 Install, Configure and Manage (ICM)-VCP 6.5
استاد: مهندس محمد جم زیور
-541,400,000ساعت 14:30-18:30
پنج شنبه, 05 بهمن 1396
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
PACK (JNCIA-Junos + JNCIS-Sec)
استاد: مهندس احمد دستاویز
-501,200,000یکشنبه 17 تا 20
یکشنبه, 24 دی 1396
4ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
F5-LTM Load-balancer Administration
استاد: مهندس پرهام امام جمعه
-16500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
3ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
SEC504: ____er Techniques, Exploits & Incident Handling
استاد: مهندس رضا مستمع
-502,250,000متعاقبا اعلام میگردد
نامشخص
0ورود به سایت
CEH + SANS SEC 401
استاد: مهندس رضا مستمع
-601,300,000متعاقبا اعلام میگردد
نامشخص
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNP Route
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-401,200,0005 تا 9 فروردین ساعت 9 تا 17
یکشنبه, 05 فروردين 1397
1ورود به سایت
IPV6 Workshop
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-20650,000 5 تا 9 فروردین ساعت 9 تا 13
یکشنبه, 05 فروردين 1397
0ورود به سایت
Deploying Secure Site-to-Site VPN Solutions
استاد: مهندس فرهاد بهجت
-20650,0005 تا 9 فروردین ساعت 14 تا 18
یکشنبه, 05 فروردين 1397
0ورود به سایت
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
طراحی و پیاده سازی IP QoS در سازمان
استاد: مهندس مجید اسدپور
-10200,000شنبه و یکشنبه ها ساعت 19 الی 21
شنبه, 16 دی 1396
0ورود به سایت