موضوع طرح: 30% تخفیف LPIC3-303 Security
تاریخ طرح: 18 و 19 بهمن ماه
@Raykatg