روش های جلوگیری از Loop در Redistribution

????
برای استفاده از مقاله فوق به آدرس زیرمراجعه فرمایید
 
@raykatg