استفاده از Tag و فیلترینگ مسیر در Redistribution

????
برای استفاده از مقاله فوق به آدرس زیرمراجعه فرمایید
@raykatg