تشکیل قطعی***دوره آموزش حضوری   CCNP Security SISAS
مدرس: مهندس فرهاد بهجت
شروع دوره 17 اردیبهشت ماه97
 
@raykatg