??? %40تخفیف پیش فروش محصول آموزش تصویریJnuiper JNCIS-SEC
مهلت استفاده از تخفیف2 تا 5 خرداد ماه ماه 
این محصول تا پایان خرداد ماه آماده می شود
 
@raykatg