??? دوره آموزشی امنیت جونیپر مقدماتی و پیشرفته (JNCIA-JUNOS + JNCIS-SEC + JNCIP-SEC)
 ***مهندس مجید اسدپور
روزهای پنجشنبه  ساعت 9 الی 13
 برای مشاهده سرفصل ورزرو دوره به این لینک مراجعه نمایید.
@raykatg