انواع Area در OSPF 

برای استفاده از مقاله فوق به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
🔻🔺🔻
https://goo.gl/3CouSG

@raykat