آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

برای ارتباط بین دیتاسنتر ها OTV بهتر است یا VPLS؟

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
برای ارتباط بین دیتاسنتر ها OTV بهتر است یا VPLS?رایگان