آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

فایروال چیست - بخش دوم

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
فایروال چیست - بخش دومرایگان