آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCNP RouteV2 300-101

نام استاد: مهندس علی شریعتی

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
00 Welcome Course Overview and Cisco Certificationرایگان
01 Eigrp Ccna Reviewرایگان
02 EIGRP Neighborship8500 تومان
03 Eigrp Topology Table-8500 تومان
04 Eigrp Building Routing Tables8500 تومان
05 Optimizing Eigrp Convergence8500 تومان
06 Eigrp Route Filtering By Acl8500 تومان
07 Eigrp Route Filtering By Prefix List8500 تومان
08 Eigrp Route Filtering By Route Map8500 تومان
09 Eigrp Other Route Options8500 تومان
10 Eigrp Named Configuration8500 تومان
11 Ospf Ccna Review8500 تومان
12 Ospf Neighbors And Adjacencies On Lans8500 تومان
13 Ospf Neighbors And Adjacencies On Wans8500 تومان
14 Lsas And The Ospf Link State Database8500 تومان
15 Ospf Database Exchange Process8500 تومان
16 Choosing The Best Ospf Routes8500 تومان
17 Ospf Route Filtering8500 تومان
18 Ospf Route Summarization8500 تومان
19 Ospf Default Routes8500 تومان
20 Ospf Stubby Areas8500 تومان
21 Ospf Virtual Links8500 تومان
22 Ospf Frame Relay Operations8500 تومان
23 Pbr8500 تومان
24 Ip Sla8500 تومان
25 Basic Igp Redistribution8500 تومان
26 Advanced Igp Redistribution8500 تومان
27 Introduction To Bgp8500 تومان
28 External Bgp8500 تومان
29 Injecting Routes Into Bgp8500 تومان
30 Internal Bgp8500 تومان
31 Bgp Scenario8500 تومان
32 Bgp Route Filtering8500 تومان
33 Bgp Path Attributes8500 تومان
34 Influencing Enterprise’s Routes8500 تومان
35 Ip Version 6 Addressing8500 تومان
36 Assigning Ipv6 Addresses8500 تومان
37 Survey Of Ipv6 Addressing8500 تومان
38 Ipv6 Configuration8500 تومان
39 Ipv6 Igps8500 تومان
40 Ipv6 Redistribution8500 تومان
41 Point-to-point Ipv6 Tunnels8500 تومان
42 Ipv6 Automatic 6to4 Tunnels8500 تومان
43 Ipv6 Isatap Tunnels8500 تومان
44 Configure and verify GRE8500 تومان
45 Configure And Verify Dmvpn8500 تومان
46 Describe Easy Virtual Networking (evn)8500 تومان