آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

5. VXLAN Unicast Forwarding

نام دوره: VXLAN EVPN | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

چگونگی جابجایی ترافیک Unicast در شبکه VXLAN EVPN

در این بخش به چگونگی جابجایی ترافیک Unicast بین دو VLAN (vni) یکسان و بینن دو VLAN (vni) مختلف می پردازد.

جابجایی ترافیک بین دو VLAN مختلف و یا Inter-VLAN Routing با آنچه که در شبکه های سنتی با آن مواجه هستیم، کمی متفاوت است. در این بخش دو شیوه Routing، ابتدا Asymmetric Routing که مشابه شبکه های سنتی است و شیوه Symmetric Routing مورد بررسی قرار می گیرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید