آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCNA Cloud CLDFND 210-451

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

در این دوره ابتدا با مفهوم cloud و آنچه از دید کاربر اهمیت دارد، آشنا خواهیم شد. در این راستا در سه فصل ابتدایی، ضمن تعریف استاندارد cloud، سرویس های قابل ارائه به صورت cloud و انواع مدل های پیاده سازی cloud را شرح خواهیم داد. در فصل چهارم مولفه های مورد نیاز برای راه اندازی سرویس cloud را معرفی می کنیم. 

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
1. What is Cloudرایگان
2. Cloud Service Models100 تومان
3. Cloud Deployment Models100 تومان
4. Behind the Curtain of Cloud100 تومان
4.1. Journey to the Cloud100 تومان
4.2. demo_Cisco Prime Service Catalog Overview100 تومان
5. Server Virtualization100 تومان
6. Virtual Networking100 تومان
6.1. VXLAN100 تومان
6.2. demo_Install VSUM and Nexus 1000v100 تومان
6.3. demo_Add hosts to VSM and create Port Profiles100 تومان
6.4. demo_vMotion and Visibility100 تومان
6.5. demo_Policy Based VM Connectivity100 تومان
6.6. demo_N1kv Private VLAN100 تومان
6.7. demo_VXLAN100 تومان
7. Virtual Networking Services100 تومان
7.1. Virtual Application Container100 تومان
7.2. demo_vPath and Netscaler 1000v100 تومان
7.3. demo_Verify vPath Chain Components connectivities100 تومان
7.4. demo_Configure Netscaler 1000v Load Balancer100 تومان
7.5. demo_Cisco Prime Tenant Configuration100 تومان
7.6. demo_Add Registered VSG to Tenant100 تومان
7.7. demo_VSG Policy Configuration100 تومان
7.8. demo_vPath Chaining Configuration100 تومان
7.9. demo_Verify vPath Chaining100 تومان
8. Block-based Storage Technologies100 تومان
8.1. Block-based Storage Technologies Part2100 تومان
9. File based Storage100 تومان
9.1. File based Storage Part2100 تومان
10. Unified Network in Data Center100 تومان
10.1. Unified Network in Data Center Part2100 تومان
10.2. Unified Network in Data Center Part3100 تومان
11. SDN and ACI based Network in Data Center100 تومان
11.1. APIC and Neutron100 تومان
11.2. demo_SDN based Network with ACI100 تومان
12. Unified Computing100 تومان
12.1. UCS Service Profile100 تومان
12.2. demo_UCS Service profile100 تومان
13. Cisco Data Center Products100 تومان
13.1. Cisco Virtual Networking Services Products100 تومان
14. Integrated Infrastructure100 تومان