آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

مفاهیم تئوری Multicast

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
Multicast Introductionرایگان
IGMPرایگان
Multicast Switchingرایگان
Multicast Routing Overviewرایگان
PIM Dense Modeرایگان
PIM Sparse Modeرایگان
PIM Find RP Dynamicallyرایگان