آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

برنامه نویسی پایتون برای مهندسین شبکه

نام استاد: مهندس علی شریعتی

با مطرح شدن بحث هایی مانند SDN(Software Defined Networking) و "Network Task Automation ، مفاهیم امروزی شبکه به سرعت در حال تغییر است.
تا دیروز اگر در یک مصاحبه کاری برایشون مهم بود که چطور می شود در یک سوئیچ و vlan ایجاد نمود، امروزه سوال می شود چطور می شود 1000 vlan را رویه 200 Sswitch ایجاد کرد.
دوره برنامه نویس پایتون برای مهندسین شبکه با دید بر اینکه مهندسین شبکه لزوما برنامه نویسی بلد نیستند از سطح بسیار مقدماتی شروع کرده و در نهایت با مثالهای کاربردی شما را برای برنامه نویسی پایتون در راستای مدیریت شبکه آماده می سازد.

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
00_Introductionرایگان
01 Why Pythonرایگان
02 Python Interpreter10000 تومان
03 Argument Passing10000 تومان
04 User Input10000 تومان
05 Help And Dir10000 تومان
05_Variables10000 تومان
06 Python Data Types10000 تومان
07 Strings Part I10000 تومان
08 Strings Part Ii10000 تومان
09 Numbers10000 تومان
10 Booleans10000 تومان
11 Lists10000 تومان
12 Sets10000 تومان
13 Tuples10000 تومان
14 Dictionaries10000 تومان
15 If Elif Else Conditionals10000 تومان
16 For Loops10000 تومان
17 While Loops10000 تومان
18 Nesting10000 تومان
19 Break Continue10000 تومان
20 Exceptions10000 تومان
21 Functions10000 تومان
22 Name Spaces10000 تومان
23 Classes Object Oriented Programming10000 تومان
24 Colorama10000 تومان
25 Regular Expression Part I10000 تومان
26 Regular Expression Part Ii10000 تومان
27 Time Date Sleep10000 تومان
28 Threading10000 تومان
29 File Operation10000 تومان
30 Telnetlib10000 تومان
31 Ssh Paramiko10000 تومان
32 Ciscoconfparse10000 تومان
33 Mysqldb10000 تومان
34 Application110000 تومان
35 Application210000 تومان
36 Python 2x Vs 3x10000 تومان