آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

امنیت پیشرفته جونیپر JNCIP-SEC(AJSEC)

نام استاد: مهندس مجید اسدپور