آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

Junos, Associate (JNCIA-Junos)

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
0.1. Introduction_رایگان
1. Introduction to TCP_IP Networking_10000 تومان
1.1. Example for Data Link and Network Layer_10000 تومان
1.2. Introduction to TCP_IP Networking Continue_10000 تومان
2. Fundamentals of Ethernet LANs_10000 تومان
2.1. Ethernet Data Link Layer_10000 تومان
2.2. Switch versus HUB_10000 تومان
3. Fundamentals of WAN_10000 تومان
3.1. Ethernet as WAN_10000 تومان
3.2. Internet Access Technologies_10000 تومان
4. Network Layer Fundamentals_10000 تومان
4.1. IPV4 Addressing Part1_10000 تومان
4.2. IPV4 Addressing Part2_10000 تومان
4.3. Enterprise IP Addressing_10000 تومان
4.4. DNS_ARP_ICMP Summary_10000 تومان
5. Transport Layer_10000 تومان
5.1. Transport Layer_10000 تومان
5.2. Connection Establishment and Termination_10000 تومان
5.3. Error Recovery (Reliability)_10000 تومان
5.4. Flow Control_10000 تومان
5.5. UDP_10000 تومان
5.6. Application Layer_10000 تومان
6. Juniper Products Portfolio_10000 تومان
7. Control Plane versus Data Plane_10000 تومان
8. Junos Laboratory with vSRX_10000 تومان
8.1. Junos Laboratory with vSRX Part2_10000 تومان
9. Junos CLI Interface_10000 تومان
9.1. Undrestanding Operational Mode_10000 تومان
9.2. Undrestanding Configuration Mode_10000 تومان
9.3. Undrestanding Configuration Mode Part2_10000 تومان
10. Configuring System Basics_10000 تومان
11. Setting Up User Accounts_10000 تومان
12. Configuring System Logs_10000 تومان
13. Save and Load Configurations_10000 تومان
14. Rescue and Snapshot Configuration_10000 تومان
15. Junos Debugging_10000 تومان
16. Junos J-WEB_10000 تومان
17. Junos Routing Laboratory_10000 تومان
18. Routing Concept_10000 تومان
19. Routing Instance_10000 تومان
20. Static Routing_10000 تومان
21. Dynamic Routing_10000 تومان
22. Routing Policy10000 تومان
23. Routing Policy_10000 تومان
24. Policing_10000 تومان
25. Firewall Filter_10000 تومان
26. Unicast RPF Check_10000 تومان