آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

با دوره CCNA Collabration آشنا شوید به مدت 20 دقیقه

نام استاد: مهندس علی شریعتی

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
با دوره CCNA Collabration آشنا شوید به مدت 20 دقیقهرایگان