آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

مفهوم FEX و کاربرد آن در طراحی دیتاسنتر

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
مفهوم FEX و کاربرد آن در طراحی دیتاسنتر- 15 دقیقهرایگان