آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

چگونه برای آزمون های بین المللی آماده شویم

نام استاد: مهندس علی شریعتی

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
چگونه برای آزمون های بین المللی آماده شویمرایگان