آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

Comptia Network +

نام استاد: مهندس یاسین علیزاده

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
01-Comptioa-Introرایگان
02-network Concepts-17000 تومان
03-Bus Topology7000 تومان
04-star Toloplogy-17000 تومان
05-physical And Logical Topology, Switching Design-17000 تومان
06-mesh & Multimedia-17000 تومان
07-transmission Techniques & Packet-17000 تومان
08-cabling-17000 تومان
09-nic-17000 تومان
10-(5-4-3)rule & Bridge & Mac Address-17000 تومان
11-nos-17000 تومان
12-osi-17000 تومان
13-network Protocol & Osi-17000 تومان
14-interface-17000 تومان
15-modem-17000 تومان
16-router & Ras-17000 تومان
17-point To Point Protocols-17000 تومان
18-pstn Services-17000 تومان
19-wireless-17000 تومان
20-ip Address Concepts-17000 تومان
21-ip Address-17000 تومان
22-ip Addressing Ruls-17000 تومان
23-assigning Ip Address-17000 تومان
24-Configure IP Address7000 تومان
25-arp-17000 تومان
26-nat-17000 تومان