آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCDA 640-864

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

سرفصل مطالب

Network Structure Models
Enterprise LAN Design
Data Center Design
Wireless LAN Design
WAN Technologies
WAN Design
Internet Protocol Version 4
Internet Protocol Version 6
Routing Protocol Characteristics, RIP, and EIGRP
OSPF, BGP, Route Manipulation, and IP Multicast
Managing Security
Security Solutions
Voice and Video Design
Network Management Protocols

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
2. Network Structure Modelsرایگان
3. Ethernet Physical Standards-15000 تومان
3.1. Lan Devices-15000 تومان
3.2. Campus Lan Design-15000 تومان
4. Data Center Design-15000 تومان
5. Wireless Technologies And Security-15000 تومان
5.1. Cisco Unified Wireless Architecture-15000 تومان
5.2. Wlan Design-15000 تومان
6. Wan Technologies-15000 تومان
6.1. WAN Design Methodology5000 تومان
7. Wan Design-15000 تومان
7.1. Wan Design-15000 تومان
8. Ipv4-15000 تومان
9. Ipv6 Part1-15000 تومان
9.1. Ipv6 Part2-15000 تومان
9.2. Ipv6 Part3-15000 تومان
10. Routing Protocols-15000 تومان
10.1. Eigrp Rip-15000 تومان
11. Ospf-15000 تومان
11.1. Bgp-15000 تومان
11.2. Route Manipulation-15000 تومان
11.3. Multicast Overview-15000 تومان
12. Security Overview-15000 تومان
13. Security Solutions-15000 تومان
13.1. Security Solutions Part2-15000 تومان
14. Traditional Voice Architecture-15000 تومان
14.1. Converged Multiservice Network-15000 تومان
14.2. Ipt Qos Design-15000 تومان
15. Network Management P1-15000 تومان
15.1. Network Management P2-15000 تومان