آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

DevOps/Automation

 

 
DevNet Associate
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: DevOps/Automation

DevNet Associate

Ansible in Cisco Networks
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: DevOps/Automation

Ansible in Cisco Networks

Bash Scripting
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: DevOps/Automation

Bash Scripting

معرفی دوره bash scripting در این دوره در خصوص محتویات این دوره یعنی bash scripting توضیح داده می شود ابزار SED در لینوکس به عنوان ابزار bash Scripting یادگیری regular expression و بکارگیری آن در ابزار grep و همچنین ابزارهای text editor مثل SED و AWK از مهمترین ابزارهایی هستند که قبل از ورود به bash ...