آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

MTCTCE

نام استاد: مهندس یاسین علیزاده

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده

DNS-DHCP-Web Proxy

01- DNS&DHCPرایگان
02- Web Proxy 16000 تومان
03- Web Proxy 26000 تومان
04- DHCP-16000 تومان
05- DHCP-26000 تومان
06- DHCP-36000 تومان
07- DHCP-46000 تومان
08- DHCP-56000 تومان
09- DNS&WebProxy6000 تومان

Firewall Filter-Nat-Mangle

01- Mangle6000 تومان
02- Firewall Filtering6000 تومان
03- Filter Actions6000 تومان
04- Filtering Scenario6000 تومان
05- Source NAT 16000 تومان
06- Source NAT 26000 تومان
07- Source NAT 36000 تومان
08- Destination NAT 16000 تومان
09- NAT6000 تومان
10- Filter-Nat-Mangle-PacketFlow6000 تومان

Quality of Service

01- Queue Scenario 16000 تومان
02- Queue Scenario 26000 تومان
03- QoS-HTB6000 تومان
04- QoS-Queue Types6000 تومان