آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

آموزش تصویری L2VPN Architecture

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

 

 
0.Overview
 0.Overview
1. psudowire emulation framework
 1. psudowire emulation framework
2. L2 VPN Architectures
 2. L2 VPN Architectures
3. LAN Protocols
 3. LAN Protocols
4. WAN Data-Link Layer Protocols
 4. WAN Data-Link Layer Protocols
5. AToM Concept
 5. AToM Concept
6. Ethernet Over MPLS
 6. Ethernet Over MPLS
 6.1. Ethernet Over MPLS
7. WAN Protocols Over MPLS
 7. WAN Protocols Over MPLS
8. Advanced AToM Topics
 8. AToM Load-Sharing
 8.1. AToM Prefered-Path
 8.2. AToM TE FastReroute
 8.3. AToM Over GRE
 8.4. Inter-AS AToM
 8.5. QoS in AToM
9. L2TPV3 Concept
 9. L2TPV3 Concept
10. Ethernet Over L2TPV3
 10. Ethernet Over L2TPV3
11. WAN Over L2TPV3
 11. WAN Over L2TPV3
12. L2TPV3 Advanced Features
 12. L2TPV3 Advanced Features
13. Internetworking_LocalSwitching
 13. Internetworking_LocalSwitching
14. VPLS
 14. VPLS
 14.1. VPLS Deployment Models
 14.2. VPLS Config
 14.3. VPLS Multihoming
 
 
عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
0.0. raykacbt-clipرایگان
0.Overviewرایگان
1. Psudowire Emulation Framework-17000 تومان
2. L2 Vpn Architectures-17000 تومان
3. Lan Protocols-17000 تومان
4. Wan Data-link Layer Protocols-17000 تومان
5. AToM Concept7000 تومان
6. Ethernet Over Mpls-17000 تومان
6.1. Ethernet Over Mpls-17000 تومان
7. Wan Protocols Over Mpls-17000 تومان
8. Atom Load-sharing-17000 تومان
8.1. Atom Prefered-path-17000 تومان
8.2. Atom Te Fastreroute-17000 تومان
8.3. Atom Over Gre-17000 تومان
8.4. Inter-as Atom-17000 تومان
8.5. Qos In Atom-17000 تومان
9. L2tpv3 Concept-17000 تومان
10. Ethernet Over L2tpv3-17000 تومان
11. Wan Over L2tpv3-17000 تومان
12. L2tpv3 Advanced Features-17000 تومان
13. Internetworking Localswitching-17000 تومان
14. VPLS7000 تومان
14.1. Vpls Deployment Models-17000 تومان
14.2. Vpls Config-17000 تومان
14.3. Vpls Multihoming-17000 تومان