آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

Segment Routing

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

1. what is segment routing

2. prepare segment routing labrator

3. segment routing control plane and data plane

4. segment routing control plane part2

5. segment routing protection

6. segment routing protection implementation and troubleshooting

7. LDP and Segment Routing Co-existence

8. LDP and Segment Routing Co-existence part2_LDP and SR interworking

9. segment routing traffic engineering_SRTE part1

10. segment routing traffic engineering Part2 _ SRTE Automatic Steering using BGP

11. SRTE dynamic path

12. Segment Routing Traffic Engineering ODN

13. Segment Routing Traffic Engineering Multi Domain

14. Segment Rouing Flex Algo

15. Segment Rouing ODN with Flex Algo Configuration