• آشنایی با تکنیک های مختلف استقرار Load-balancer در انواع مختلف سناریوهای شبکه
 • آشنایی با مفاهیم پایه موردنیاز و راه¬اندازی و پیکربندی اولیه Load-balancer¬های F5-LTM
 • آشنایی با پیکربندی اینترفیس¬ها، VLANها، Trunk، آدرس¬های Self-IP, Floating-IP و مسیریابی ایستا
 • آشنایی با انواع اعضای توزیع بار (Pool Member) و گره¬ها (Node) و پیکربندی آنها
 • آشنایی با تکنیک¬های مانیتور کردن اعضای توزیع بار و پیکربندی Monitorها
 • آشنایی با انواع کاربرد ترجمه آدرس شبکه و انواع آن (NAT, SNAT, DNAT)
 • آشنایی با پروفایل¬ سرویس¬های مختلف و نحوه پیکربندی Profileها
 • آشنایی با کاربرد هریک از روش¬های توزیع ترافیک در شبکه، باتوجه به سرویس مورداستفاده و سناریوهای مربوطه
 • آشنایی با پیکربندی انواع مختلفی از سرورهای مجازی به ازای سرویس¬های مختلف
 • آشنایی با زبان اسکریپتی iRule و نحوه کنترل دقیق ترافیک به کمک آن
 • آشنایی با نحوه پیاده¬سازی افزونگی (HA) میان تجهیزات F5-LTM بصورت Active/Active و Active/Standby
 • آشنایی با نحوه بررسی Log ها و کشف خطا
 • آشنایی با نحوه پشتیبان¬گیری از پیکربندی تجهیز و اعمال آن
عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
F5-LTM Load-balancer Administration
استاد: مهندس پرهام امام جمعه
-16500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
18ورود به سایت

 • Introducing BIG-IP Local Traffic Manager
 • Big servers
 • Nods
 • Pools
 • Profile Concepts
 • Profile For managing Http Traffic
 • Other application-Layer Profiles
 • Session Persistence Profiles
 • Protocol Profiles
 • SSL Certificates for Local Traffic
 • SSL Profiles
 • Remote Server Authentication
 • Other Profiles
 • Health and Performance Monitoring
 • NATs
 • SNATs
 • Traffic Classes
 • iRules
 • DNS Express Zones