آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

SD-WAN

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

تولید آموزش تصویری SD-WAN با سرفصل های زیر به پایان رسید و در روزهای آتی منتشر خواهد شد
نسخه SD-WAN 20.3.2 در این دوره آموزشی استفاده شده است و پیاده سازی روی ماشین های مجازی روی بستر VMmware ESX انجام شده است.
نسخه های دمو در لینک زیر
https://www.aparat.com/v/sbGNv?playlist=677539
1. SD-WAN Architecture_.mp4
2. SD-WAN Implementation Guide_.mp4
3. SD-WAN CA Implementation_.mp4
4. Install vManage_.mp4
5. Install vBond_.mp4
6. Install vSmart_.mp4
7. SD-WAN Prepare WAN Edge List_.mp4
8. WAN Edge Router Installation_.mp4
9. SD-WAN Template Part1_.mp4
10. SD-WAN Template Part2_.mp4
11. SD-WAN Add Second Transport_.mp4
12. SD-WAN Add Service VPN_.mp4
13. SD-WAN Routing Concept and Monitoring_.mp4
14. OSPF in Service VPN in SD-WAN_.mp4
15. Configure BGP in SD-WAN Transport_.mp4
16. SD-WAN Route Manipulation_.mp4
17. SD-WAN Implement Hub_and_Spoke and Mesh Topology_.mp4
18. Implement Custom Topology in SD-WAN_.mp4
19. Implement Traffic Filter in SD-WAN_.mp4
20. SD-WAN Data Plane Traffic Engineering_.mp4
21. SD-WAN Application Aware Routing_.mp4
22. Implement QoS_Policing in SD-WAN_.mp4
23. Bandwidth Guarantee in SD-WAN_.mp4
24. SD-WAN VPN Segmentation_.mp4
25. SD-WAN VPN Label and subinterface_.mp4
26. SD-WAN NAT Implementation_.mp4
27. SD-WAN Security Policy_.mp4