آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCIE R&S V5 Written 400-101

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

سرفصل مطالب

Ethernet Basics
Virtual LANs and VLAN Trunking
Spanning Tree Protocol
IP Addressing
IP Services
IP Forwarding
EIGRP
OSPF
Redistribution, Summarization, Default Routing
Fundamentals of BGP Operations
BGP Routing Policies
Classification and Marking
Congestion Management and Avoidance
Shaping, Policing, and Link Fragmentation
WAN
Introduction to IP Multicasting
IP Multicast Routing
Security
MPLS
IPV6

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
0.1. Introductionرایگان
1. Ethernet Basics7000 تومان
1.1. Ethernet Basics Continue7000 تومان
1.2. V5_Added7000 تومان
2. VLAN and Trunking7000 تومان
2.1. Private Vlan7000 تومان
2.2. VTP version 37000 تومان
3. STP Process and Convergence7000 تومان
3.1. PVST and STP Configuration7000 تومان
3.2. Rapid STP7000 تومان
3.3. MST7000 تومان
3.4. STP Security7000 تومان
3.5. Etherchannel7000 تومان
4. IPV6 Addressing7000 تومان
4.1. IPV6 Routing Protocols7000 تومان
5. IP Services7000 تومان
5.1. IP Services7000 تومان
6. IP Forwarding7000 تومان
6.1. V5_CEF Switching7000 تومان
6.2. V5_Routing Protocol Migration7000 تومان
7. RIPV27000 تومان
7.1. RIPV2 and RIPng7000 تومان
8. EIGRP7000 تومان
8.1. EIGRP Metric_Packet_Adjacency7000 تومان
8.2. EIGRP Topology and Feasibility Condition7000 تومان
8.3. Diffusing Computaion7000 تومان
8.4. EIGRP Other Features7000 تومان
8.5. EIGRP Other Features7000 تومان
9. OSPF7000 تومان
9.1. OSPF7000 تومان
9.2. OSPF Performance features7000 تومان
9.3. OSPFV37000 تومان
10. IS-IS Overview7000 تومان
10.1. ISIS Metric_Level_Adj_Hello_LSP7000 تومان
10.2. ISIS Packets_ISIS Over Point-to-Point Links7000 تومان
10.3. ISIS in Broadcast Link7000 تومان
10.4. ISIS Areas7000 تومان
10.5. Auth_IV6_ISIS Configuration7000 تومان
11. Redistribution_Summarization_Default7000 تومان
11.1. Performance Routing7000 تومان
12. BGP Fundamental_Neighborship7000 تومان
12.1. Inject Route into Local BGP Table7000 تومان
12.2. BGP Advertisement7000 تومان
12.3. BGP Sync_Confederation_Route Reflector7000 تومان
13. BGP Route Filtering7000 تومان
13.1. BGP PAs and Policy-based Routing7000 تومان
14. Classification and Marking7000 تومان
14.1. Auto QoS7000 تومان
15. Congestion Management7000 تومان
15.1. Congestion Avoidance7000 تومان
15.2. Switch Congestion Management and Avoidance7000 تومان
16. Shaping7000 تومان
16.1. Policing7000 تومان
17. PPP_Compression_LFI7000 تومان
17.1. V5_PPPoE_MetroEthernet7000 تومان
18. Multicast Introduction7000 تومان
18.1. IGMP7000 تومان
18.2. Multicast Switching7000 تومان
19. Multicast Routing Overview7000 تومان
19.1. PIM Dense Mode7000 تومان
19.2. PIM Sparse Mode7000 تومان
19.3. PIM Find RP Dynamically7000 تومان
20. Security7000 تومان
20.1. L3 Security7000 تومان
20.2. IPSec and DMVPN7000 تومان
20.3. IPV6 Addressing7000 تومان
20.4. IPV6 First Hop Security7000 تومان
21. Tunneling Technologies7000 تومان
21.1. Cryptography and IPSec Introduction7000 تومان
21.1. DMVPN7000 تومان
21.2. Site-to-Site IPSec VPN with CryptoMap7000 تومان
21.3. Site-to-Site IPSec VPN with Static VTI7000 تومان
21.4. DMVPN Theory and Point-to-Point GRE7000 تومان
21.5. DMVPN Hub-and-Spoke Topology7000 تومان
21.6. DMVPN Spoke-to-Spoke Topology7000 تومان
21.7. IPV6 Tunneling Mechanism7000 تومان
21.8. Other Tunneling Methods7000 تومان
21.9. GET VPN7000 تومان
22. MPLS7000 تومان
22.1. MPLS VPN7000 تومان
22.2. MPLS VPN_VRF Lite7000 تومان