آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCIE R&S V5 Written 400-101

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

سرفصل مطالب

Ethernet Basics
Virtual LANs and VLAN Trunking
Spanning Tree Protocol
IP Addressing
IP Services
IP Forwarding
EIGRP
OSPF
Redistribution, Summarization, Default Routing
Fundamentals of BGP Operations
BGP Routing Policies
Classification and Marking
Congestion Management and Avoidance
Shaping, Policing, and Link Fragmentation
WAN
Introduction to IP Multicasting
IP Multicast Routing
Security
MPLS
IPV6

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
0.1. Introductionرایگان
1. Ethernet Basics5000 تومان
1.1. Ethernet Basics Continue5000 تومان
1.2. V5_Added5000 تومان
2. VLAN and Trunking5000 تومان
2.1. Private Vlan5000 تومان
2.2. VTP version 35000 تومان
3. STP Process and Convergence5000 تومان
3.1. PVST and STP Configuration5000 تومان
3.2. Rapid STP5000 تومان
3.3. MST5000 تومان
3.4. STP Security5000 تومان
3.5. Etherchannel5000 تومان
4. IPV6 Addressing5000 تومان
4.1. IPV6 Routing Protocols5000 تومان
5. IP Services5000 تومان
5.1. IP Services5000 تومان
6. IP Forwarding5000 تومان
6.1. V5_CEF Switching5000 تومان
6.2. V5_Routing Protocol Migration5000 تومان
7. RIPV25000 تومان
7.1. RIPV2 and RIPng5000 تومان
8. EIGRP5000 تومان
8.1. EIGRP Metric_Packet_Adjacency5000 تومان
8.2. EIGRP Topology and Feasibility Condition5000 تومان
8.3. Diffusing Computaion5000 تومان
8.4. EIGRP Other Features5000 تومان
8.5. EIGRP Other Features5000 تومان
9. OSPF5000 تومان
9.1. OSPF5000 تومان
9.2. OSPF Performance features5000 تومان
9.3. OSPFV35000 تومان
10. IS-IS Overview5000 تومان
10.1. ISIS Metric_Level_Adj_Hello_LSP5000 تومان
10.2. ISIS Packets_ISIS Over Point-to-Point Links5000 تومان
10.3. ISIS in Broadcast Link5000 تومان
10.4. ISIS Areas5000 تومان
10.5. Auth_IV6_ISIS Configuration5000 تومان
11. Redistribution_Summarization_Default5000 تومان
11.1. Performance Routing5000 تومان
12. BGP Fundamental_Neighborship5000 تومان
12.1. Inject Route into Local BGP Table5000 تومان
12.2. BGP Advertisement5000 تومان
12.3. BGP Sync_Confederation_Route Reflector5000 تومان
13. BGP Route Filtering5000 تومان
13.1. BGP PAs and Policy-based Routing5000 تومان
14. Classification and Marking5000 تومان
14.1. Auto QoS5000 تومان
15. Congestion Management5000 تومان
15.1. Congestion Avoidance5000 تومان
15.2. Switch Congestion Management and Avoidance5000 تومان
16. Shaping5000 تومان
16.1. Policing5000 تومان
17. PPP_Compression_LFI5000 تومان
17.1. V5_PPPoE_MetroEthernet5000 تومان
18. Multicast Introduction5000 تومان
18.1. IGMP5000 تومان
18.2. Multicast Switching5000 تومان
19. Multicast Routing Overview5000 تومان
19.1. PIM Dense Mode5000 تومان
19.2. PIM Sparse Mode5000 تومان
19.3. PIM Find RP Dynamically5000 تومان
20. Security5000 تومان
20.1. L3 Security5000 تومان
20.2. IPSec and DMVPN5000 تومان
20.3. IPV6 Addressing5000 تومان
20.4. IPV6 First Hop Security5000 تومان
21. Tunneling Technologies5000 تومان
21.1. Cryptography and IPSec Introduction5000 تومان
21.1. DMVPN5000 تومان
21.2. Site-to-Site IPSec VPN with CryptoMap5000 تومان
21.3. Site-to-Site IPSec VPN with Static VTI5000 تومان
21.4. DMVPN Theory and Point-to-Point GRE5000 تومان
21.5. DMVPN Hub-and-Spoke Topology5000 تومان
21.6. DMVPN Spoke-to-Spoke Topology5000 تومان
21.7. IPV6 Tunneling Mechanism5000 تومان
21.8. Other Tunneling Methods5000 تومان
21.9. GET VPN5000 تومان
22. MPLS5000 تومان
22.1. MPLS VPN5000 تومان
22.2. MPLS VPN_VRF Lite5000 تومان