آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCNA 200-120

نام استاد: مهندس علی شریعتی

{tab=توضیح مختصر دوره}

این مجموعه با تمرکز بر مدرک جدید CCNA Routing & Switching 200-120 که به تازگی توسط سیسکو به جای مدرک قبلی CCNA 640-802 ارائه شده است ، تولید شده و دارای وجوه تمایز بسیاری با سایر محصولات مشابه در بازارهای داخلی و خارجی است. ویدئوهای تولید شده به گونه ایست که نه تنها تمامی سرفصل های جدید این درس را پوشش می دهد بلکه سرفصل هائی که در ارائه جدید این مدرک حذف شده است را (سرفصل هائی مانند RIP و وایرلس) نیز شامل می گردد. همچنین این مجموعه شامل مطالب اضافه ایست که شاید در سرفصل های اصلی این درس توسط سیسکو دیده نشده باشد ولی دراکثر محیط های کاری انتظار می رود که دارندگان مدرک CCNA بتوانند این مفاهیم را پیاده سازی نمایند. مفاهیمی از قبیل کابل کشی ، شبکه های بی سیم، AAA ، IPSec و ...
مطالب و مفاهیم تئوری با زبان ساده و مبتنی بر شاخص های استاندارد آموزش های مجازی بین المللی تهیه شده و علاوه بر این بخش ها سعی بر آن بوده که تمامی سناریو های مربوط به تکنولوژی ها بصورت عملی پیاده سازی گردد

{tab=سرفصل مطالب دوره}

Operation of IP Data Networks
-----------------------------------------
01 Basic Network Terminology
02 Introduction to Models
03 Describing a Sample Model
04 Introduction to OSI & TCPIP Model
05 Physical Layer - Topologies and Cables
06 How to make Cross\straight cables
07 Physical Layer - Fiber Optic and Network Devices
08 Physical Layer - Hub Opration
09 Datalink layer
10 Network Layer Protocols
11 IPv4 Addressing
12 Subnetting
13 IPv6 Addressing
14 Networrk Layer - ICMP
15 Transport Layer
16 Application Layer
17 Application Protocols Demo
18 Wireshark
19 Wireless LAN
20 Configuring an Access Point

LAN Switching Technologies
---------------------------------------------
21 Switch Basic Configuration
22 Cisco Switch Memory Types
23 VTY Configuration
24 Port Security
25 VLAN concepts and Configuration
26 VLAN Trunks and DTP
27 VLAN VTP
28 Spannin Tree Protocol
29 RSTP
30 EtherChannel

IP Routing Technologies
---------------------------------------------
31 Basic Routing Concepts
32 InterVLAN Routing
33 Static Routing
34 RIP
35 Single Area OSPF
36 Multi Area OSPF
37 IPv6 Routing (Static - OSPFv3)
38 EIGRP
39 GNS3 Introduction

IP Services
--------------------------------------------------
40 ACL
41 NAT
42 DHCP
43 HSRP
44 VRRP
45 GLBP
46 TShoot
47 Licensing

WAN Technologies
--------------------------------------------------
49 PPP , HDLC
50 Frame Relay
51 VPN (GRE)
52 VPN (IPSec)

{/tabs}

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
00 Introductionرایگان

Operation of IP Data Networks

01 Basic Network Terminology7000 تومان
02 Introduction To Models7000 تومان
03 Describing A Sample Model7000 تومان
04 Introduction To Osi & Tcpip Model7000 تومان
05 Physical Layer - Topologies And Cables7000 تومان
06 How To Make Cross-straight Cables7000 تومان
07 Physical Layer - Fiber Optic And Network Devices7000 تومان
08 Physical Layer - Hub Opration7000 تومان
09 Datalink Layer7000 تومان
10 Network Layer Protocols7000 تومان
11 Ip Addressing7000 تومان
12 Subnetting7000 تومان
13 Ipv6 Addressing7000 تومان
14 Networrk Layer - Icmp7000 تومان
15 Transport Layer7000 تومان
16 Application Layer7000 تومان
17 Application Protocols Demo7000 تومان
18 Wireshark7000 تومان
19 Wireless Lan7000 تومان
20 Configuring An Access Point7000 تومان

LAN Switching Technologies

21 Switch Basic Configuration7000 تومان
22 Cisco Switch Memory Types7000 تومان
23 Vty Configuration7000 تومان
24 Port Security7000 تومان
25 Vlan Concepts And Configuration7000 تومان
26 Vlan Trunks And Dtp7000 تومان
27 Vlan Vtp7000 تومان
28 Spannin Tree Protocol7000 تومان
29 Rstp7000 تومان
30 Etherchannel7000 تومان

IP Routing Technologies

31 Basic Routing Concepts7000 تومان
32 Intervlan Routing7000 تومان
33 Static Routing7000 تومان
34 Rip7000 تومان
35 Single Area Ospf7000 تومان
36 Multi Area Ospf7000 تومان
37 Ipv6 Routing7000 تومان
38 Eigrp7000 تومان
39 Gns3 Introduction7000 تومان

IP Services

40 Acl7000 تومان
41 Nat7000 تومان
42 Dhcp7000 تومان
43 Hsrp7000 تومان
44 Vrrp7000 تومان
45 Glbp7000 تومان
46 Tshoot7000 تومان
47 Licensing7000 تومان
48 Aaa7000 تومان

WAN Technologies

49 Ppp And Hdlc7000 تومان
50 Frame Relay7000 تومان
51 Vpn Gre7000 تومان
52 Ipsec Vpn7000 تومان