آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCNA Cloud CLDFND 210-451

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

در این دوره ابتدا با مفهوم cloud و آنچه از دید کاربر اهمیت دارد، آشنا خواهیم شد. در این راستا در سه فصل ابتدایی، ضمن تعریف استاندارد cloud، سرویس های قابل ارائه به صورت cloud و انواع مدل های پیاده سازی cloud را شرح خواهیم داد. در فصل چهارم مولفه های مورد نیاز برای راه اندازی سرویس cloud را معرفی می کنیم. 

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
1. What is Cloudرایگان
2. Cloud Service Models7000 تومان
3. Cloud Deployment Models7000 تومان
4. Behind the Curtain of Cloud7000 تومان
4.1. Journey to the Cloud7000 تومان
4.2. demo_Cisco Prime Service Catalog Overview7000 تومان
5. Server Virtualization7000 تومان
6. Virtual Networking7000 تومان
6.1. VXLAN7000 تومان
6.2. demo_Install VSUM and Nexus 1000v7000 تومان
6.3. demo_Add hosts to VSM and create Port Profiles7000 تومان
6.4. demo_vMotion and Visibility7000 تومان
6.5. demo_Policy Based VM Connectivity7000 تومان
6.6. demo_N1kv Private VLAN7000 تومان
6.7. demo_VXLAN7000 تومان
7. Virtual Networking Services7000 تومان
7.1. Virtual Application Container7000 تومان
7.2. demo_vPath and Netscaler 1000v7000 تومان
7.3. demo_Verify vPath Chain Components connectivities7000 تومان
7.4. demo_Configure Netscaler 1000v Load Balancer7000 تومان
7.5. demo_Cisco Prime Tenant Configuration7000 تومان
7.6. demo_Add Registered VSG to Tenant7000 تومان
7.7. demo_VSG Policy Configuration7000 تومان
7.8. demo_vPath Chaining Configuration7000 تومان
7.9. demo_Verify vPath Chaining7000 تومان
8. Block-based Storage Technologies7000 تومان
8.1. Block-based Storage Technologies Part27000 تومان
9. File based Storage7000 تومان
9.1. File based Storage Part27000 تومان
10. Unified Network in Data Center7000 تومان
10.1. Unified Network in Data Center Part27000 تومان
10.2. Unified Network in Data Center Part37000 تومان
11. SDN and ACI based Network in Data Center7000 تومان
11.1. APIC and Neutron7000 تومان
11.2. demo_SDN based Network with ACI7000 تومان
12. Unified Computing7000 تومان
12.1. UCS Service Profile7000 تومان
12.2. demo_UCS Service profile7000 تومان
13. Cisco Data Center Products7000 تومان
13.1. Cisco Virtual Networking Services Products7000 تومان
14. Integrated Infrastructure7000 تومان