آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCNA DataCenter 640-916

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

The 640-916 (DCICT) Introducing Cisco Data Center Technologies exam validates a candidate's knowledge of fundamental data center technologies such as network and server virtualization, storage, convergent I/O, and network services such as load balancing. Candidates can prepare for this exam by taking the Introducing Cisco Data Center Technologies (DCICT) course.

The 640-916 DCICT "Introducing Cisco Data Center Technologies" is one of the exams associated with the CCNA® Data Center certification. This 90-minute, 65−75 questions exam tests a candidate's knowledge of fundamental Data Center technologies like network and server Virtualization, Storage, Convergent I/O and network services like load balancing

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
0.1. Introductionرایگان
1. Overview of Data Center Network Archirecture8500 تومان
2. Nexus Switch Comparison8500 تومان
2.1. Nexus Switch Comparison18500 تومان
2.2. NX-OS8500 تومان
3. Nexus Switch Basic Interface Configurations8500 تومان
4. VDC8500 تومان
4.1. VDC Configuration8500 تومان
5. FEX8500 تومان
5.1. FEX Configuration8500 تومان
6. Port Channel and vPC Topologies8500 تومان
6.1. vPC8500 تومان
6.2. vPC and FEX8500 تومان
6.3 vPC Configuration8500 تومان
7. FabricPath8500 تومان
7.1. FabricPath8500 تومان
7.2 FabricPath Configuration8500 تومان
8. OTV8500 تومان
8.1. OTV Configuration8500 تومان
9. Introducing SAN8500 تومان
9.1. Describing FC8500 تومان
9.2. SAN Switching features8500 تومان
10. MDS Switch Comparison8500 تومان
11. Describing FCoE8500 تومان
11.1. DCB8500 تومان
11.2. FCoE Configuration Method8500 تومان
12. FC and FCoE Configuration8500 تومان
13. Cisco UCS Servers Archirecture_Rack Mount Servers8500 تومان
13.1. Blade Servers Components8500 تومان
13.2. UCS Servers Architecture8500 تومان
14. UCS Pools, Policies, Template and Service Profiles8500 تومان
15. Nexus 1000v8500 تومان
16. Server Load Balancer8500 تومان
17. GSS8500 تومان