در تمام مثال های بالا مقدار FD و یا Feasible Distance برابر با متریک بهترین مسیر بوده است. اما این تعریف که Feasible Distance همان متریک بهترین مسیر است، صحیح نمی باشد. بنابر تعریف، Feasible Distance، کمترین متریکی است که از آخرین تغییر حالت از Active به Passive روی آن مسیر مشاهده شده است.

برای درک بهتر این موضوع کمی آن را موشکافانه تر بررسی می کنیم. با کمی تعمق متوجه می شویم که ممکن است بهترین مسیر برای یک شبکه خاص تغییر کند بدون آنکه آن مسیر وارد حالت Active شود. مثلا وقتی که مسیری از دست می رود و بهترین مسیر جایگزین ویژگی Feasible Successor را داشته باشد در این صورت مسیر سریعا جایگزین می شود بدون آنکه وارد پروسه Query and Reply شود. به عبارت دیگر مسیر جایگزین می گردد بدون آنکه در جدول توپولوژی از حالت Passive به حالت Active برود. به عنوان مثال دوم ممکن است شما پهنای باند مسیر به مقصد یک شبکه خاص را تغییر دهید اما همچنان آن مسیر بهترین باشد و بدون آنکه مسیر وارد حالت Active شود، در جدول مسیریابی باقی می ماند.

بنابراین ممکن است بارها مسیر رسیدن به مقصد خاصی در جدول مسیریابی تغییر کند بدون آنکه آن مسیر وارد حالت Active شود. در این صورت کمترین متریکی که آن مسیر از آخرین تغییر حالت به Passive مشاهده است به عنوان Feasible Distance ثبت می گردد. در محاسبه Feasible Sucessor بودن یک مسیر، این عدد یعنی FD با RD مسیر مورد نظر چک می شود. در بعضی کتاب ها به اشتباه نوشته شده است که FD همان CD بهترین مسیر است و اشتباها گفته می شود که اگر RD مسیر از CD بهترین مسیر کوچکتر باشد، آن مسیر Feasible Successor است. اما این موضوع همواره درست نیست چرا که مقدار FD ممکن است با CD بهترین مسیر یکسان نباشد.

اجرای یک مثال عملی مطمئنا به درک بهتر این موضوع کمک می کند.

در مثال زیر از روتر IOU1 به شبکه 192.168.23.0/24 دو مسیر وجود دارد. در این سناریو همه ضرایب متریک به غیر از delay به صفر تغییر داده شده اند تا محاسبات ساده گردد. ضمنا مقادیری که برای delay هر لینک در نظر گرفته شده است، روی لینک آمده است. توجه کنید که delay دو سر لینکی که ارتباط IOU2 با IOU3 را برقرار نموده است، یکسان نیستند.

feasible Distance

مفهوم Feasible Distance

در ابتدا خروجی جدول توپولوژی روتر IOU1 برای شبکه 192.168.23.0/24 نشان داده شده است. مشاهده می کنید که متریک بهترین مسیر 2560 است. همچنین مقدار FD نیز 2560 است که در اینجا برابر با متریک بهترین مسیر است. در ادامه تغییراتی روی مقدار delay لینک بین IOU1 و IOU2 اعمال می کنیم به طوری که بدون آنکه بهترین مسیر عوض شود و یا آنکه مسیر مورد نظر وارد حالت Active شود، مقدار متریک بهترین مسیر تغییر نماید.

IOU1#sh ip eigrp topology all-links

EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(1)/ID(10.1.3.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

       r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.23.0/24, 1 successors, FD is 2560, serno 14

        via 10.1.2.2 (2560/256), Serial2/0

        via 10.1.3.3 (4096/3072), Serial2/1

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

حالتی از جدول توپولوژیEIGRP که مقدار FD با مقدار CD بهترین مسیر یکسان است

در ذیل مقدار delay لینک بین IOU1 با IOU2 از 9 به 11 تغییر داده شده است. با این تغییر بهترین مسیر جابجا نمی شود بلکه صرفا متریک بهترین مسیر تغییر می کند. در ذیل نشان داده شده است که بعد از اعمال این تغییر متریک بهترین مسیر از 2560 به 3072 تغییر کرده است اما مقدار FD همان 2056 است. این بدان دلیل است که بنابر تعریف، مقدار FD برابر با کمترین مقدار متریک یک مسیر از آخرین زمانی است که به حالت Passive تغییر حالت داده است، از آنجایی که با تغییر delay لینک، متریک مسیر بدون ورود به حالت Active تغییر کرده است لذا کمترین مقدار متریک مسیر مورد نظر همان 2560 می باشد.

!!! IOU1

interface Serial2/0

 delay 11

!

IOU1#sh ip eigrp topology all-links

EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(1)/ID(10.1.3.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

       r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.23.0/24, 1 successors, FD is 2560, serno 16

        via 10.1.2.2 (3072/256), Serial2/0

        via 10.1.3.3 (4096/3072), Serial2/1

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

حالتی از جدول توپولوژی EIGRP که مقدار FD با مقدار CD بهترین مسیر یکسان نیست

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید