مسیریابی بر اساس Policy

همانطور که پیشتر گفته شد در شبکه های IP مسیریابی بر اساس آدرس مقصد صورت می پذیرد که البته منطقی هم هست. بدین معنی که ترافیک های دریافتی روی روتر با توجه به آدرس مقصد مسیریابی می شوند. تجربه در شبکه های IP نشان داده است که مسیریابی بر اساس پارامترهای غیر از مقصد ممکن است از نیازهای هر سازمان و یا سرویس دهنده ای باشد.

مسیریابی بر اساس سیاست برای ترافیک های Locally روتر

وقتی PBR را روی اینترفیسی اعمال می کنید، فقط ترافیک هایی که روی آن اینترفیس دریافت می شوند بر اساس سیاست های تعریف شده در PBR مسیریابی می شوند. گاهی لازم است تا ترافیک هایی که از خود روتر نیز ارسال می شوند با توجه به سیاست های PBR مسیریابی شوند. نمونه ای از کاربرد آن را در بخش بعدی که اندازه گیری پارارمترهای کیفی شبکه است، خواهید دید.

اندازه گیری پارامترهای کیفی شبکه و تاثیر آن روی مسیریابی

مسیریابی بر اساس پارامترهای کیفی شبکه همواره یکی از چالش های اصلی شبکه های IP بوده است و تاکنون نیز راه حل جامع و کاملی که بتوان در شبکه های IP از آن استفاده کرد، توسعه داده نشده است. پروتکل مسیریابی EIGRP با قراردادن پارامترهای کیفی Load و Reliability گام اول را در محقق ساختن این هدف برداشت اما متاسفانه هیچگاه عملیاتی نشد. کمپانی سیسکو در سالهای اخیر با معرفی تکنولوژی به نام pfr گام خوبی در این راه برداشته است که پیشنهاد می شود حتما مطالعه ای داشته باشید.

تاثیر پارمترهای کیفی شبکه روی مسیریابی Static

در این بخش قصد داریم چگونگی تاثیر خروجی IP SLA روی مسیرهای static را به دقت مورد بررسی قرارا داده و پیاده سازی نماییم. برای شروع بهتر است به شکل توجه کافی داشته باشیم. سعی شده است این مثال به نحوی طراحی شود تا با دنیای واقعی تفاوت نداشته باشد.

تاثیر پارامترهای کیفی شبکه روی مسیریابی بر اساس Policy

خروجی IP SLA نه تنها روی مسیرهای static تاثیر می گذارد بلکه قابلیت جابجایی مسیر را در سناریوهایی که مسیر بر اساس PBR تعیین می شود را نیز دارد. در سناریوی قبل فرض کنید که مسیریابی اینترنت بر اساس سیاست سازمانی انجام می گیرد و ترافیک اینترنت از مبدا 192.168.1.10 روی ISP اول و ترافیک اینترنت از مبدا 192.168.1.20 روی ISP دوم منتقل می گردد. البته در کنار این نوع مسیریابی، مسیرهای default نیز همچنان در روتر وجود دارد تا ترافیک هایی که سیاستی برای آنها تعریف نشده است با توجه به جدول مسیریابی خارج گردند.