آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

LPIC2-201

نام استاد: مهندس سید حسین رجاء

مدرک مدیریت سطح دوم لینوکس (LPIC2) یا Advanced Level Linux Certification دومین مدرک حرفه ای موسسه لینوکس حرفه محسوب می شود. برای دریافت این مدرک شرکت در دو آزمون ۲۰۱ و ۲۰۲ الزامی است که این دو آزمون ترتیب خاصی ندارند ولی برای دریافت مدرک LPIC2، می باید مدرک LPIC1 را نیز دارا باشید.

آزمون 201 به مباحث تخصصی تر مدیریت لینوکس می‌پردازد. برنامه ریزی ظرفیت، فرایند بوت شدن تا ورود به سیستم در لینوکس‌، کرنل لینوکس،  ماژول هسته، مراحل کامپایل کردن کرنل،  بهینه سازی هسته‌ سیستم عامل (Kernel)، بهینه سازی لایه های اجرایی و سرویس ها، مدیریت پیشرفته دیسک (LVM و RAIDپشتیبان گیری از سیستم، مدیریت سیستم ثبت گزارش (log)، تنظیمات شبکه و غیره از مباحث مطرح شده دراین آزمون می باشند. قابل ذکر است که برخی از سرفصل های مدرک LPIC-1 در آزمون 201 از LPIC-2 عینا تکرار شده اند.

 اهم مطالبی که در آزمون 201 از مدرک LPIC-2 بررسی  و ارائه  می شوند عبارتند از: برنامه ریزی ظرفیت         ، دستور netstat، کسب اطلاعات در مورد کاربران وارد شده به سیستم، دستور top، دستورهای free و vmstat برای نمایش میزان حافظه      ، دستور ps، دستور lsof، کرنل لینوکس، ماژول هسته، مراحل کامپایل کردن،  فرایند بوت شدن تا ورود به سیستم در لینوکس‌،دایرکتوری boot/ در لینوکس، سطوح اجرایی(Run Level)، فایل etc/inittab/ ، دستور service برای کنترل سرویس‌ها، کنترل سرویس‌ها و سطوح اجرایی         ، دستگاه ها و سیستم فایل، Mount و UMount کردن سیستم فایل ، فایل fstab، فایل etc/mtab/، UUID، بررسی و تعمیر سیستم فایل با دستور fsck، ایجاد یک swap partition جدید، MBR و پشتیبان گیری از آن، مدیریت دستگاه ذخیره سازی پیشرفته، LVM و تنظیم آن در زمان نصب، پیکربندی LVM از خط فرمان، معرفی RAID های سطح 0،1،5 و RAID های 01 و 10  ، RAID سطح صفر یا Stripping، RAID سطح یک یا Mirroring، RAID سطح پنج یا Parity، RAID0+1 یا RAID01، RAID1+0 یا RAID10           ، استفاده از mdadm برای پیکربندی RAID، پیاده‌سازی RAID0، پیاده‌سازی RAID1، پیاده‌سازی RAID5، پیاده‌سازی RAID10، پیکربندی شبکه و ...

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
1.1-Important Descriptionرایگان
1-introductionرایگان
2-netstat17000 تومان
3-Get Information of logged in users(secure,wtmp,btmp,last,lastb,w,who,uptime)17000 تومان
4-Process Management(ps,top,kill)17000 تومان
5-Memory statistics(free,vmstat)17000 تومان
6-fuser and lsof17000 تومان
7-Modules of Kernel17000 تومان
8- Kernel compilation17000 تومان
9- Kernel compilation Part 217000 تومان
10-Boot Process117000 تومان
11-Boot Process217000 تومان
12- Devices_File_System_Partitions_mount_umount_fstab_mtab17000 تومان
13- Backup MBR17000 تومان
14- SuperBlock17000 تومان
15-fsck and autofsck17000 تومان
16-swapfile_swapon17000 تومان
17- swap partition17000 تومان
18- LVM17000 تومان
19 -Raid Concepts17000 تومان
20- Raid0 implementation17000 تومان
21-Network Configuration(ping)17000 تومان
22-Network Configuration2(ifconfig,ifup,ifdown,ifcfg-ethX,setup)17000 تومان
23.1-Network Configuration3(Part1_ssh,scp,sftp)17000 تومان
23.2-Network Configuration3(Part2_mount cifs and sshfs)17000 تومان
24- Network Configuratio4(resolv_conf,proxy,route,netstat,hosts)17000 تومان
25- Port Scanning with Nmap17000 تومان
26- Packet Capturing with tcpdump17000 تومان
27-log in linux(important log files,logrotate)17000 تومان
28- Syslog server and logger17000 تومان
29-Install From Source Code17000 تومان
30- Backup with dd17000 تومان
31- Archiving and compressing files with tar and zip17000 تومان
32-Notify users on system-related issues17000 تومان