همانطور که قبلا نیز گفته شد علی رغم اینکه ما از ISIS صرفا برای مسیریابی ترافیک IP استفاده می کنیم اما روترهای ISIS حتما باید با آدرس با فرمت CLNS آدرس دهی شوند. پروتکل ISIS در ابتدا برای شبکه های CLNS طراحی شده است که البته امروزه وجود خارجی ندارد.

اما روترهای ISIS همچنان برای تشکیل همسایگی نیازمند آدرس های CLNS هستند. بنابراین علی رغم میل باطنی مجبور هستیم تا کمی با این نوع آدرس دهی آشنا شویم.

آدرس های CLNS برخلاف آدرس IP در سطح اینترفیس آدرس دهی نمی شوند بلکه به هر روتر صرفا یک آدرس CLNS اختصاص می دهیم. به آدرس شبکه های CLNS، NSAP گفته می شود. آدرس NSAP معادل آدرس IP اما در شبکه CLNS است. آدرس NSAP به صورت هگزادسیمال نشان داده می شود و حداقل 8 بایت (16 رقم هگزادسیمال) و حداکثر 20 بایت (40 رقم هگزادسیمال) است. این آدرس از سه بخش اصلی تشکیل می شود. بخش پرارزش آن مشخص کننده Area است که حداقل 1 و حداکثر 13 بایت است. بخش میانی آن مشخصل کننده روتر است و system-id نامیده می شود و همواره 6 بایت است و نهایتا بخش کم ارزش آن NSEL نامیده می شود که همواره 1 بایت است و مقدار آن معمولا 00 است . فبلد NSEL سرویس های مختلف روتر را مشخص می کند و معادل شماره پورت در شبکه های IP است. در پروتکل مسیریابی ISIS، مقدار این فیلد را 00 قرار می دهیم. نکته دیگر اینکه آدرس NSAP باید در کل شبکه منحصربفرد باشد.

 NSAP1

ساختار آدرس NSAP در شبکه CLNS

در شکل فوق فبلدهای مختلفی از جمله AFI، IDI و DSP را مشاهده می کنید که بهتر است خیلی به آن فکر نکنید و خود را درگیر جزئیات آن نکنید. زیرا حتی اگر از ISIS برای مسیریابی شبکه IP استفاده می کنید، دانستن این جزئیات نه در راه اندازی ISIS و نه در رفع اشکال آن کمکی به شما نمی کند. بنابراین از این جزئیات چشم پوشی می کنیم و صرفا بخش پرارزش را با عنوان بخش Area نام گذاری می کنیم

به ازاء هر Area مقدار منحصربفردی برای فیلد Area در نظر می گیریم. فیلد Area با هدف مسیریابی بین Area ها در شبکه CLNS کاربرد دارد و فیلد system-id نیز برای مسیریابی داخل Area است. البته بدیهی است که در شبکه های IP از آدرس IP برای مسیریابی ترافیک داده استفاده می شود و آدرس های NSAP هیچ نقشی در مسیریابی ندارند. آدرس های NSAP صرفا در مسیریابی ترافیک های شبکه CLNS کاربرد دارند. البته فراموش نکنیم که ترافیک های کنترلی ISIS همچنان از این نوع است و به همین دلیل است که استفاده از این آدرس ها ضروری است

NSAP2

مسیربابی ترافیک CLNS بر اساس ساختار آدرس NSAP

برای درک بهتر این نوع آدرس دهینمونه ای از آن در شکل زیر آورده شده است. در این شکل دو Area 1 و Area 4 وجود دارد که شماره Area آنها به ترتیب 49.001 و 49.0004 است. معمولا شماره Area به همین صورت و 3 بایتی در نظر گرفته می شود که بایت اول آن 49 است. عدد 49 محدوده عملکرد سیستم آدرس دهی را مشخص می کند که به معنی محلی و داخلی بودن آن است. 6 بایت و یا 12 رقم بعدی system-id است و به ازاء هر روتر متفاوت است و باید در کل شبکه منحصربفرد باشد. بایت آخر و یا دو رقم آخر نیز همواره 00 است.

NSAP3

نمونه ای از آدرس دهی روترها در پروتکل ISIS

به آدرس NSAP که مقدار NSEL آن 00 باشد، آدرس NET نیز گفته می شود. از آنجایی که در پیاده سازی ISIS و آدرس دهی روترها، فیلد NSEL همواره مقدار 00 دارد لذا ما نیز از این به بعد به جای واژه آدرس NSAP از واژه آدرس NET استفاده می کنیم. در پیاده سازی ISIS نیز با این واژه آدرس NET مواجه خواهید شد.

واژه های دیگر مرتبط با آدرس دهی که در پیاده سازی و یا رفع اشکال ISIS با آن مواجه می شوید، کلمات SNPA و circuit-Id هستند. آدرس SNPA معادل لایه 2ای آدرس NET (و یا NSAP) در شبکه CLNS است. برای درک بهتر می توانید این دو آدرس را با دو آدرس IP و معادل MAC لایه 2ای آن مقایسه کنید. بنابراین آدرس NET، آدرس لایه 3 ای روتر و آدرس SNPA، آدرس لایه 2ای هر اینترفیس روتر است. هر روتر فقط یک آدرس لایه 3ای دارد که همان آدرس NET است اما به ازاء هر اینترفیس، آدرس لایه 2ای مجزایی وجود دارد.

آدرس لایه 2 هر اینترفیس با توجه به نوع اینترفیس متفاوت است و به شرح ذیل تعریف می شود:

  • آدرس SNPA در اینترفیس های LAN برابر با مقدار MAC آن اینترفیس است
  • در اینترفیس های Frame-Relay و ATM آدرس SNPA همان شماره VC است که در ATM برابر با VPI/VCI و در Frame-Relay معادل آدرس DLCI است
  • در اینترفیس های HDLC و PPP آدرس SNPA همان نام پروتکل لایه 2 اینترفیس، HDLC و یا PPP است.

برای درک یهتر روی شکل زیر که در ادامه آن را به صورت کامل پیاده سازی می کنیم روتر R1 با چهار نوع اینترفیس مختلف به چهار روتر R2، R3 و R4 متصل شده است. با اجرای دستور show clns neighbor روی روتر R1، که همسایه های روتر R1 را در شبکه CLNS نشان می دهد، آدرس SNPA هر چهار اینترفیس نشان داده شده است که در آن آدرس SNPA در اینترفیس Ethernet همان آدرس MAC است. در اینترفیس Frame-Relay آدرس DLCI، در اینترفیس PPP کلمه PPP و در اینترفیس HDLC کلمه HDLC دیگر آدرس های SNPA اینترفیس های روتر را تشکیل می دهد

NSAP4

پیاده سازی ISIS روی توپولوژی فقط با یک Area

R1#sh clns neighbors

System Id      Interface   SNPA                State  Holdtime  Type Protocol

R2             Fa0/0       ca01.1304.0008      Up     9         L1   IS-IS

R3             Se1/0       *PPP*                     Up     25        L1   IS-IS

R4             Se1/1       DLCI 104                 Up     8          L1   IS-IS

R5             Se1/2       *HDLC*                   Up     21        L1   IS-IS

آدرس SNPA روی انواع لینک ها در شبکه CLNS

در پروتکل ISIS واژه ای که برای مشخص کردن هر اینترفیس در روتر بکار گرفته می شود circuit Id است. آدرس NET به ازاء هر روتر تعیین می شود اما واژه circuit Id برای شناسایی هر یک از اینترفیس های روتر در پروتکل ISIS استفاده می شود. برای اینکه بهتر بتوانید مفهوم هر یک از آدرس های فوق را به خاطر بسپارید، جدول زیر کاربرد هر یک از آدرس ها را به تفکیک مشخص نموده است

-تعداد آدرس شبکه CLNS پروتکل ISIS
آدرس لایه 3یک آدرس به ازاء هر روتر آدرس NSAP آدرس NET
آدرس لایه 2یک آدرس به ازاء هر اینترفیس آدرس SNPA Circuit Id

مقایسه انواع آدرس در شبکه CLNS و پروتکل ISIS

آدرس لایه 2ای هر اینترفیس در پروتکل ISIS که همان Circuit Id است، به صورت زیر تعیین می شود.

  • در اینترفیس های LAN، تگ 1 بایتی به system-id روتر DIS اضافه می شود و Circuit Id 7 بایتی را ایجاد می کند. DIS معادل DR در OSPF است. در روترهای سیسکو به جای system-id از hostname روتر برای آدرس circuit Id استفاده می شود
  • در اینترفیس های point-to-point، آدرس Circuit Id برابر با 0x00 است

با توجه به توپولوژی قبل روی روتر R1 دستور show isis neighbors را برای شناسایی روترهای همسایه ISIS وارد می کنیم. در خروجی، Circui Id روتر های همسایه نشان داده شده است. خروجی این دستور در روترهای R2 و R4 نیز نشان داده شده است. اگر دقت کنید Circuid Id هر دو روتر R1 و R2 یکسان و برابر R2.01 است. همانطور که قبلا گفته شد در شبکه هایی که DIS وجود دارد، مقدار Circuit Id از روی hostname روتر DIS محاسبه می شود و hostname خود روتر ملاک نخواهد بود. Circuit Id دو روتر R1 و R4 نیز یکسان است.

!!! R1

R1#sh isis neighbors

 

System Id      Type Interface   IP Address      State Holdtime Circuit Id

R2                  L1     Fa0/0        10.1.1.2          UP     9             R2.01

R3                  L1     Se1/0        10.1.3.2          UP     26           00

R4                  L1     Se1/1        10.1.4.2          UP     8             R4.01

R5                  L1     Se1/2        10.1.2.2          UP     23           00

 

!!! R2

R2#sh isis neighbors

System Id      Type Interface   IP Address      State Holdtime Circuit Id

R1                   L1      Fa0/0        10.1.1.1           UP     26             R2.01

!!! R4

R4#sh isis neighbors

System Id      Type Interface   IP Address      State Holdtime Circuit Id

R1                   L1     Se1/0         10.1.4.1          UP      27             R4.01

circuit Id انواع لینک در پروتکل ISIS

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید